– Kutter i basisfinansiering til universiteter og høyskoler

– Det er skuffende at regjeringen kutter i basisfinansieringen til universiteter og høgskoler og at regjeringen ikke har funnet plass til å skrote ABE-kuttene, sier Ragnhild Lied, leder i Unio.

Regjeringen la fram sine tilleggsforslag til statsbudsjettet i dag.

– Vi er selvsagt fornøyde med at kommuneøkonomien og sykehusøkonomien styrkes og at politiet får midler til flere stillinger, men vi håper også at forhandlingene i Stortinget vil resultere i økte rammer for UH og at de meningsløse ABE-kuttene sendes på skraphaugen, sier Lied.

Kommuneøkonomien styrkes med 2,8 milliarder kroner

Regjeringen Støre styrker kommuneøkonomien med 2,8 milliarder kroner ut over Solberg-regjeringens forslag.

– Det vil gjøre det lettere å bedre tjenestetilbudet innen utdanning, helse og omsorg, som er helt avhengig av størrelsen på de frie inntektene, sier Unio-leder Lied.

De frie inntektene øker med 2,5 milliarder kroner. Da blir samlet økning i de frie inntektene 4,5 milliarder kroner. I tillegg reverseres  Solberg-regjeringens kutt på ressurskrevende brukere på 300 millioner kroner.

Tar vi hensyn til andre økninger som spiser av de frie inntekten øker den delen som står til disposisjon for kjernetjenestene utdanning, helse og omsorg med om lag 1 milliard kroner neste år.

Regjeringen viderefører ABE-kuttene for 2022

– Det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke har funnet rom for å skrote ABE-kuttene neste år, sier Unio-lederen, særlig tatt i betraktning hvor stor oppmerksomhet dette spørsmålet hadde i valgkampen.

– Vi håper dette får stor oppmerksomhet i de budsjettforhandlinger som nå starter på Stortinget. ABE-kuttene har fra 2015–2021 nådd et nivå på 14,2 milliarder kroner. Det tilsvarer 18.200 årsverk.

Solberg-regjeringens ABE-kutt for 2022, som nå videreføres av Støre-regjeringen, er på om lag 2 milliarder kroner.–- ABE-kuttene har rammet det forebyggende arbeidet, svekket beredskapen og gitt dårligere støttefunksjoner for forskning og undervisning, sier Lied.

Kutt for universitetene og høgskolene

– Det er skuffende at regjeringen Støre ikke styrker basisfinansieringen i høyere utdanning, slik den lover i Hurdalsplattformen. Tvert om kutter regjeringen budsjettet med 40,3 mill. kroner Dette kuttet blir ekstra ille når det kommer i tillegg til at ABE-kuttet videreføres, sier Ragnhild Lied.

Studiestøtten økes ikke

Regjeringens kutt i velferdsmidlene til studentene er svært skuffende, og ikke i tråd med Hurdalplattformens løfter om å styrke det psykiske helsetilbudet for studenter.

Vi kan heller ikke se at regjeringen har rettet opp det skuffende budsjettforslaget fra regjeringen Solberg når det gjelder utbygging av studentboliger. Regjeringens budsjett samsvarer dårlig med ambisjonene om opptrappingen av studentboliger, for ikke å snakke om den rekordstore søkningen til studier.

Regjeringen øker heller ikke studiestøtten, noe som rimer dårlig med ambisjonene om å legge bedre til rette for heltidsstudenten.

Flere politistillinger

Politiet får 200 mill. kroner mer for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse «hvor det er et lokalt ønske om det».

– Det er viktig at økte ressurser til politiet går til bemanning og etterforskning, sier Lied.

Betydelig satsing på sjøfolk

Regjeringen Støre reverserer kuttene som Solberg-regjeringen gjennomførte, og styrker nettolønnsordningen. Nettolønnsordningen for NOR og NIS videreføres. Samtidig heves taket til 220.000 kroner. Også sjømannsfradraget økes til 83.000 kroner.

Tiltakene betyr mye for norske sjøfolk, og vil være et vesentlig bidrag til at vi fortsatt kan ha norske sjøfolk om bord på norske skip både hjemme og ute.