Høring – Forslag om tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 22. juni 2021 på høring forslag til tiltak for en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning.

Departementets forslag bygger på vurderinger og forslag fra en prosjektgruppe som 1. november 2020 la frem en tiltakspakke for videre utvikling av bedriftshelsetjenesten. Denne tiltakspakken omfatter både regelverksforslag og forslag om andre virkemidler, som tilsyn, veiledning og formidlingsarbeid. I høringsnotatet følger departementet opp forslagene til endringer i regelverket.

Les Unos høringssvar