Innspill til regjeringens COP26-arbeid

Førstkommende søndag starter Klimatoppmøtet i Glasgow (COP26). Unio er bedt om å komme med innspill til Klima- og miljødepartementet til møtet.

– For å holde temperaturøkningen under 1,5 grader, må vi kutte klimagassutslippene med over 50 prosent innen 2030. Det innebærer at vi må omstille samfunnet og vri virksomheten vår over til aktivitet som medfører en stor nedgang i klimagassutslipp. Det må bli dyrere å forurense, og det må lønne seg å velge grønne løsninger, ved bruk av både gulrot og pisk, sier seniorrådgiver Jan-Christian Kolstø i Unio.

Trepartssamarbeidet og rettferdig omstilling

Arbeidet med klimapolitikken og vurdering av klimatiltak må skje i samarbeid med fagbevegelsen, gjennom treparts- og topartssamarbeidet sentralt og lokalt.

– Overgangen til lavutslippssamfunnet må skje på en rettferdig måte, må ta hensyn til fordelingsvirkningene og ikke skape større ulikhet, sier Kolstø.

Det er en forutsetning for å lykkes med det grønne skiftet og for å skape legitimitet for klimatiltak. Samtidig må omstillingen til lavutslippssamfunnet sikre et anstendig arbeidsliv. Vi vil også understreke at klimaendringene har sammenheng med økt befolkningsvekst. Kvinner rammes ofte hardest. Kvinner og menn har ulikt klima-avtrykk.

Unio har merket seg følgende formulering i Hurdalserklæringen: «Invitere partene i arbeidslivet og næringer til forpliktende klimasamarbeid for utslippskutt. Det skal opprettes et nasjonalt råd for rettferdig omstilling der arbeidslivets parter har en sentral rolle» og imøteser en nærmere dialog med Klima- og miljødepartementet om deltakelse.

Positiv til sterke klimatiltak

FN vedtok i 2015 17 ulike bærekraftsmål. De representerer kjernen i en strategi for omstilling innen år 2030, ofte kalt «2030-agendaen». Alle stater har sluttet seg til denne arbeidsplanen for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene.

De 17 målene bygger på en bred forståelse av «bærekraft» og «bærekraftig utvikling». Selv om alle de 17 bærekraftsmålene er viktige og utgjør deler av en helhet, er det likevel naturlig at vi som hovedorganisasjon legger hovedvekten på de målene som er mest relevante for arbeidslivet med mål 3 «God helse», mål 4 «God utdanning», mål 5 «Likestilling», mål 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst», mål 10 «Redusere ulikhet», mål 13 «Bekjemp klimaendringene» og mål 16 «Fredelige og inkluderende samfunn».

Gitt disse forutsetningene, er Unio positivt innstilt til omfattende og skjerpede klimatiltak.

Vi vil blant annet peke på:

  • tiltak for en bærekraftig omstilling som sikrer god utdanning, god helse, likestilling og et anstendig arbeidsliv
  • viktigheten av trepartssamarbeidet og medvirkning i klimapolitikken
  • en sterk statlig satsing på forskning og teknologiutvikling
  • en skatte- og avgiftspolitikk som stimulerer til raskere overgang til lavutslippssamfunnet, samtidig som uheldige fordelingsvirkninger må kompenseres
  • omstillingspakker som stimulerer arbeids- og næringslivet til å utvikle grønne løsninger
  • en petroleumspolitikk som gjør det mindre lønnsomt å lete etter nye oljefelt

Innspillene er utarbeidet i samarbeid med Unios bærekraftsgruppe.

For øvrig viser Unio til innspillet til COP26 fra ITUC.