Høring – rapport fra partssammensatt maritimt utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 20. april 2021 på høring rapporten fra det partssammensatte maritime utvalget av 19. mars 2021. Utvalgets mandat har vært å vurdere tiltak som kan styrke norsk maritim kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft.

Les Unios høringssvar