Vil stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Stortingets næringskomité vil stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, i tråd med det partssammensatte maritime utvalgets anbefalinger. – Nå må Stortinget bruke muligheten til å vedta de tiltakene det er enighet om slik at vi sikrer norske lønns -og arbeidsvilkår i norske farvann, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Stortingets næringskomité leverte i går sin innstilling til Stortingets behandling av den maritime stortingsmeldingen Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring.

Komitéens tilråding er at Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, i tråd med det partssammensatte maritime utvalgets anbefalinger.

Utvalgets anbefalinger var todelt.

– Nå må Stortinget bruke muligheten til å vedta de tiltakene det er enighet om slik at vi sikrer norske lønns -og arbeidsvilkår i norske farvann, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

For det første anbefalte utvalget at det innføres et krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på skip som transporterer gods og passasjerer mellom norske havner, nærmere avgrenset mot skip i internasjonal fart. For det andre anbefalte utvalget at tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk styrkes og i større grad lovfestes.

– Sammen med Det norske maskinistforbund har vi arbeidet lenge for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Dette viktige gjennomslaget handler ikke bare om å ha et ryddig arbeidsliv: Det handler også om det grønne skiftet og å ha en god næringspolitikk, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann er nødvendig for å sikre konkurransekraften til sjøfolk bosatt i Norge. Behandlingen i Stortinget er neste torsdag 22. april.

Grunn til optimisme

– Vi har nådd en milepæl i arbeidet med å ivareta den maritime kompetansen i Norge, sier administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson.

Det er derfor med optimisme vi i dag kan lese innstillingen fra Stortingets næringskomité, hvor Stortinget ber regjeringen stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann i tråd med det partssammensatte maritime utvalgets anbefaling.

Unio og Dnmf deltok i dette utvalget.

– Det er fortsatt en vei å gå, men dette er en milepæl i arbeidet med å ivareta den maritime kompetansen i Norge, mener Det Norske Maskinistforbund og administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson. Hun sier dette er et gjennombrudd i en mangeårig kamp.

– Stortingets næringskomité ikke bare anerkjenner handlingsrommet for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. De ber også regjeringen om å fylle store deler av dette handlingsrommet. Det er en viktig seier på veien, sier hun.

Bengtsson peker samtidig på at et betydelig arbeid gjenstår.
– Nå må vi brette opp armene og jobbe videre for at det stilles krav til norske lønns- og arbeidsvilkår også på sokkelen. Vi er ikke i mål før alt er i mål, avslutter hun.

Dette er Stortingets næringskomités forslag i korte trekk:

  • Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for transport av gods eller passasjerer mellom norske havner, nærmere avgrenset mot skip i internasjonal fart.
  • Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for passasjerskip i norske farvann som er i direkte konkurranse med kystruten, samt på cruise hvor Norge er hovedreisemålet, avgrenset mot skip i internasjonal cruisevirksomhet.
  • Stortinget ber regjeringen igangsette arbeidet med å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som utfører stasjonær virksomhet i norsk farvann, herunder hotellskip.
  • Stortinget ber regjeringen foreslå at norske lønns- og arbeidsvilkår også bør legges til grunn for skip som betjener nye havnæringer i norske farvann, herunder fremtidige havnæringer som ikke er kjent.
  • Stortinget ber regjeringen starte arbeidet med å følge opp anbefalinger gitt av partssammensatt maritimt utvalg, i rapport datert 19. mars 2021.
  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag som bidrar til at tilskuddsordningen for norske sjøfolk styrkes og blir mer forutsigbar gjennom lovfesting.

Mer uklart om offshore

Utvalget er mer uklare i sin anbefaling om norske lønns- og arbeidsvilkår for offshore-aktivitet. Flertallet viser til enigheten mellom Sjømannsorganisasjonene, Unio, LO og NR og ber partene jobbe videre sammen med NOROG for å komme frem til en løsning. Mindretallet (Ap, Sp og SV) ønsker derimot å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår for de som har sitt arbeid om bord på forsynings-, beredskaps- og ankerhåndteringsfartøy.

Forbundslederen i Dnmf: En utrettelig kamp