Lønnsoppgjøret i KA: Ansvarlige parter bidrar til rekruttering

– Vi vet at kirken er i en krevende rekrutteringssituasjon. Nå kan vi som tariffparter gjøre vårt ved å bidra til at ikke lønnsnivået svekkes og dermed blir en grunn til ikke å ta jobb i kirken, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Unio KA sendte i dag inn det første kravet til lønnsforhandlingene i kirken, på vegne av Presteforeningen, Diakonforbundet, Utdanningsforbundet, Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund og Forskerforbundet. På onsdag 28. oktober møtes partene til forhandlinger.

Som i de andre tariffoppgjørene denne høsten er den økonomiske situasjonen krevende. Unio KA vil bidra til at partene holder seg til den økonomiske rammen på om lag 1,7 % som er lagt gjennom føringer fra forhandlingene i frontfaget og offentlig sektor.

Forhandlingsleder Kristian Mollestad i Unio KA.

For ansatte i kirkelige fellesråd krever Unio KA et generelt prosentvis tillegg til alle.

– Vi ønsker også å fylle lønnsgruppe 4B som vil omfatte fellesrådsansatte med 4 års høyere utdanning og 1 års nødvendig tilleggsutdanning. Denne lønnsgruppen ble innført i forrige hovedoppgjør. Det vil være et viktig grep for disse ansatte om vi får tatt denne lønnsgruppen i bruk i kommende tariffperiode, sier forhandlingsleder i Unio KA Kristian Mollestad.

For ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) krever Unio KA et generelt prosentvis tillegg. I tillegg krever vi en systemendring for sokneprest, kapellan og prostiprest som kan bidra til en forutsigbar lønnsplassering for nyutdannete og for prester som skifter stilling.

Unio KA vil også sette klima, miljø og bærekraft på dagsorden i forhandlingene. Dette er viktige tema både for kirken og fagbevegelsen.

Rekruttere flere prester

Kirken har store utfordringer med å rekruttere nok prester til å sikre en landsdekkende folkekirke og en forsvarlig arbeidsbelastning. Det jobbes aktivt på mange fronter for å bedre rekrutteringssituasjonen. Nå kan tariffpartene gjøre sitt ved å bidra til at ikke lønnsnivået svekkes og dermed blir en grunn til ikke å ta jobb i kirken.

– Etter at boplikten ble avviklet har det de siste fem årene blitt etablert to viktige lønnsvilkår, som Unio KA mener bidrar til rekruttering og mobilitet blant prester, forteller forhandlingsleder Kristian Mollestad.

– For det første har nyutdannete prester vært sikret en begynnerlønn på nivå med de som allerede er i stilling. For det andre har det vært en garanti for at man ikke går ned i lønn når man bytter stilling. Det er all grunn til å tro at dette har bidratt til å sikre en nødvendig mobilitet i presteskapet.

Unio KA krever derfor at dagens lønnsnivå opprettholdes, også når Særavtalen om kompensasjon for bortfall av boplikt utløper i september 2021. Dette er ikke et krav om en videreføring av særavtalen, men en nødvendig endring av lønnssystemet av hensyn til en sårt trengt rekruttering og ønsket mobilitet.

– Uten denne endringen vil garantilønnsnivået synke med 40-60 000 kr. Det kan bety at færre prester vil bytte jobb internt i kirken, av frykt for å gå ned i lønn ved jobbskiftet. Og hvordan kan vi forvente at nye prester vil komme til dersom vilkårene i 2021 blir dårligere enn de var i 2020? Den risikoen har vi ikke råd til å løpe, sier Unio KAs forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Forhandlingslederen understreker at kravet om systemendring for de aktuelle prestestillingene kan løses innenfor rammen på om lag 1,7 %. Kravet medfører dermed i utgangspunktet ikke andre lønnskostnader for arbeidsgiver enn det som ellers følger av årets oppgjør.