Arbeidslivets parter krevde tettere dialog med regjeringen

– Unios medlemmer i helse og utdanning løser daglig samfunnskritiske oppgaver. Gjennom koronapandemien har vi erfart at oppgavene blir flere, presset høyere og økonomien dårligere i kommunene. Regjeringen og kommunesektoren må sammen sørge for at arbeidshverdagen blir slik at også ansatte står løpet ut, og kan gi gode tjenester, sier leder i Unio kommune, Steffen Handal og nestleder Silje Naustvik.

Tirsdag møtte KS, Unio, LO, YS og Akademikerne kommunal- og moderniseringsministeren, helse- og omsorgsministeren, finansministeren og kunnskapsministeren, samt statssekretær Oluf Ulseth fra Statsministerens kontor for å diskutere hvordan vi i de neste månedene kan håndtere det samlede trykket på kommunesektoren.

Steffen Handal leder Unio kommune. Han forklarte situasjonen til statsråd Guri Melby på det kommunale toppmøtet tirsdag morgen.

Unio mener den største utfordringen kommunene står overfor, er å møte innbyggernes behov for velferdstjenester av høy kvalitet. Mangelen på sykepleiere, lærere og andre nøkkelpersonellgrupper i kommunal sektor, er en alvorlig hindring for dette. Koronakrisen har ytterligere forsterket den samfunnskritiske betydningen disse har.

Gjennom koronapandemien har vi erfart at oppgavene blir flere, presset høyere og økonomien dårligere i kommunene

Sammen om samarbeidskrav

Også arbeidsgiver KS stiller seg bak situasjonsrapporten fra norske kommuner.

– Situasjonen i kommunesektoren som følge av koronapandemien er nå svært presset. Arbeidslivets parter i kommunesektoren krever tettere samarbeid med regjeringen for å løse utfordringene, sier styreleder i kommunesektorens organisasjon KS, Bjørn Arild Gram.

Arbeidslivets parter i kommunesektoren mener det er flere tiltak statlige myndigheter kan iverksette for å lette presset på kommunene. Målet med tiltakene er å bedre ressurs-situasjonen, slik at konsekvensene for sårbare grupper reduseres.

Alle partene i kommune-Norge ba i dag regjeringen om tettere samarbeid for å lette presset på kommunene under korona-pandemien. Fra venstre: Jan Olav Birkenhagen, Steffen Handal, Bjørn Arild Gram, Mette Nord og Lizzy Thorkildsen. (Foto:Hege Pedersen / KS)

Mange løsninger på en presset situasjon

Unio kommune, sammen med KS, Akademikerne, LO og YS, stiller opp med mange forslag til løsninger som kan bedre situasjonen:

  • Økt kapasitet på den nasjonale rådgivningstelefonen for å avhjelpe presset på kommunene.
  • Økt analysekapasitet på sykehus og private laboratorier som tilsvarer behovene i kommunene
  • Sikre at kommunene har tilstrekkelig tilgang på smittevernutstyr i månedene framover
  • Det bør være mulig for en kommune uten smittepress å kunne gå over til grønt smittevernnivå.
  • Når kommunene må drive smitteverntiltak på gult nivå, bør det være åpning for at opplærings- og barnehagetilbudet kan tilpasses, blant annet til hvor mange av det pedagogiske personalet som er tilgjengelige, til tilgang på utstyr samt barnas og elevenes alder og behov.
  • Nasjonale myndigheter må kommunisere tydelig felles forståelse av handlingsrommet i lovverket, slik at kommunene har anledning til å prioritere helsetjenester til de som trenger de mest i en situasjon med økt beredskapsnivå
Fire statsråder møtte partene i kommunesektoren tirsdag. Fra venstre: Guri Melby, Jan Tore Sanner, Nikolai Astrup og Bent Høie. (Foto:Hege Pedersen / KS)(Foto:Hege Pedersen / KS)

Kompetanse nødvendig

Unio mener det er avgjørende at kommunene framover lykkes med å rekruttere, beholde og mobilisere medarbeidere med tilstrekkelig og riktig kompetanse, og at de parallelt satser på utdanning og andre kompetanseutviklingstiltak blant de ansatte. Heltid framfor deltid er også av vesentlig betydning for både kvalitet i tjenestene, og at kommunene er en konkurransedyktig arbeidsgiver. For å lykkes er det avgjørende at alle parter anerkjenner utfordringen og samles om kraftfulle tiltak. Partene bør utvikle en samlet nasjonal strategi for rekruttering, hvor tiltak, finansiering og lovverk spiller på lag.

Også nestleder Silje Naustvik i Unio kommune og Norsk Sykepleierforbund deltok på det kommunale toppmøte tirsdag. Forhandlingssjef Klemet Rønning-Aaby i Unio til høyre.

Stort fravær, trange rammer

De mange konsekvensene i kommunene som følge av covid-19, er preget av usikkerhet og stor avstand i virkelighetsforståelsen. Det meldes blant annet om stort fravær, betydelig etterslep og svært trange rammer for arbeidet som skal gjøres. Manglende grunnbemanning i helse- og omsorg har ført til at blant annet habiliterende og rehabiliterende helsehjelp har blitt redusert, med fare for konsekvenser som varig funksjonstap og økte pleiekostnader. Tilgang på vikarer er kritisk og de ansatte opplever en betydelig økt belastning.

Koronapandemien har satt forholdet mellom oppgaver og ressurser på spissen. Det har også vist sårbarheten knyttet til manglende beredskapsplaner, hvor konsekvensene eksempelvis har vært manglende smittevernutstyr.

 

Arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiver KS ba tidligere om å få møte regjeringen.

Brevet kan leses her.