Tariffavtaler med miljøformål

 Jon Olav Bjergene har vært medredaktør for boken om grønne tariffavtaler.

– Det er i en erkjennelse av at det grønne skiftet kommer. Avtalene er kan være egnet til å fordele byrder og goder gjennom omstillingen, sier

Unios nye sekretariatssjef. Han mener det er mulig å legge miljøkrav på bordet allerede ved neste tariffoppgjør.

For noe skjer med debatten om partenes ansvar for bærekraftige løsninger.

– For noen år siden ble miljøengasjerte tillitsvalgte bedt om å bytte forbund – og helst til Naturvernforbundet – om de snakket for mye om klimatiltak på jobben. Nå krever flere og flere tillitsvalgte grønn og rettferdig omstilling med kollektiv makt bak kravene, sier Jon Olav Bjergene.

De tillitsvalgtes miljøengasjement er vesentlig for denne snuoperasjonen. Unios sekretariatssjef har vært redaktør for boken med samme navn, sammen med forsker Inger Marie Hagen ved forskningsstiftelsen Fafo.

– Klima og miljø vil prege norsk samfunns- og arbeidsliv i overskuelig fremtid. I Norge er det utenkelig at arbeidslivets parter ikke er en viktig aktør i det grønne skiftet. De som har makt, har også ansvar, mener han.

Men hva er egentlig en grønn tariffavtale?

Jo, helt vanlig tariffregulering av forhold på arbeidsplassene, men med miljø som formål og resultat.

Mange typer grønne krav

De fleste tariffavtaler har regler om reiser i jobben. En enighet som sier at reisen skal foregå med tog, buss eller sykkel, er ett eksempel på en grønn tariffavtale. En avtalt rett til miljøsertifisert utstyr er et annet eksempel. I begge tilfellene reduseres utslippene av klimagass fra bedriftens virksomhet.

– For arbeidsgivere og tillitsvalgte på alle nivåer er denne typen regulering lite inngripende. De er lavthengende frukter på veien mot mer bærekraftige bedrifter, sier Jon Olav Bjergene.

Andre typer krav og regulering er mer inngripende i bedriftenes autonomi, og har ikke vært vanlig å regulere i vanlige tariffavtaler.

– Dette vil nok endre seg, tror Bjergene. Han gir ett eksempel. Hvis det blir behovsprøving av gratis parkering på arbeidsplasser i store byer, vil mange arbeidstakere gå over til kollektivtransport. Ifølge tall fra Cicero. Et slikt krav kan halvere antall jobbreiser med bil. Det vil gi en merkbar reduksjon av klimaskadelige utslipp.

For arbeidsgiver vil det redusere kostnader.

I dag gis det bonuser for økning i produksjonen og effektivisering. Tariffavtaler med bonus for reduserte utslipp fra bedriften kan også bli vanlig. I Statens vegvesens kontrakter om utbygging av E16 i Jevnaker får leverandører bonus hvis de klarer å redusere belastningen på miljøet i byggeperioden.

Er det en god idé?

SPM: Du mener at det i mange tilfeller er bedre for folk og virksomheter at partene sette mål for miljø, klima og bærekraft, enn at myndighetene gjør det. Hvorfor det ?

– Partene i arbeidslivet, både klubbledere og topptillitsvalgte, kan selvsagt sette seg ned og vente på miljøreguleringer fra myndighetene. De blir flere og flere. Eller så kan partene ta mer initiativ selv,  ved å regulere miljøbelastningen fra bedriften. Da bør de bruke det kraftigste verktøyet de har – tariffavtalene, sier Jon Olav Bjergene.

Han mener fordelene ved grønne tariffer er mange.

For det første er tariffavtalene rettslig bindende. Det som blir bestemt, blir også gjennomført. Tariffavtalene er resultat av et kompromiss mellom interessene.

Da balanseres partenes interesser også mot et nytt hensyn som vil påvirke bedriftenes rammevilkår mer fremover. Det må forventes flere miljøkrav fra myndigheter, kunder og andre samarbeidspartere.

Redskap for fordeling av byrder og goder

Miljøkrav har ofte omkostninger som arbeidsgiver eller arbeidstaker må ta eller som må fordeles.

– Tariffavtalene er det beste redskapet for fordeling. Når det gjelder fordeling av byrder, er det også viktig å trekke inn tariffavtalenes legitimitet. Tariffavtalene er resultater av en prosess som begynner med krav forankret i demokratiske prosesser i fagforeningene. Deretter finner de sin form i forhandlinger med arbeidsgivere og / eller arbeidsgiverorganisasjoner. Også de er medlemsbaserte organisasjoner med stor grad av legitimitet. Tariffavtalene har altså oppslutning, og 70 prosent av det norske arbeidslivet er dekket av tariffavtaler, avslutter Bjergene.

 

Se mer om årets tariffoppgjør her