Unio støtter bypakker og bompenger

– Skal vi klare klimautfordringene må biltrafikken i byene gi et betydelig bidrag, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Unio har gitt et innspill til Finansdepartementet i forbindelse med at regjeringen skal se på bilavgiftspolitikken fram mot 2025. Unio mener at bilistene og varetransporten må betale for de eksterne kostnadene de påfører andre og samfunnet som helhet. Disse kostnadene består av ulemper og skader knyttet til ulykker, kø, støy, veislitasje og helse- og miljøskadelige utslipp.

– Veitrafikken gir ikke samlet mindre eksterne kostnader nå enn tidligere. Vi mener derfor at det samlede provenyet fra bilavgiftene må siktes inn mot nivåene fra før el-bilfordelene ble innført, sier Orskaug. Unio skriver at andre avgifter må bidra mer, siden el-bilene ikke skal betale avgifter for støy, partikkelutslipp og utslipp av klimagasser.

På den annen side bidrar el-bilene like mye til kø og ulykker.

– For å gjøre byene grønne

Unio mener at tidsdifferensierte bompenger eller veiprising samt en parkeringspolitikk som også bidrar til å begrense trafikken i byene er en riktig transport- og miljøpolitikk for byene. Inntektene fra trafikkbommer og liknende må i stor grad brukes til å fremme en nullvekstpolitikk for biltrafikken i byene. Det kan skje ved å kanalisere økningen i persontrafikken over på gang, sykkel og kollektivtransport.

-Vi støtter i prinsippet bypakker for å gjøre byene grønne. Bompenger må i stor grad gå både til kollektiv, gang og sykkel, men en satsing på disse områdene bidrar også til at biltrafikken i byene kan avvikles uten kø og store kostnader for den enkelte bilist eller næringsdrivende, sier sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

– Veitrafikken gir ikke samlet mindre eksterne kostnader nå enn tidligere. Vi mener derfor at det samlede provenyet fra bilavgiftene må siktes inn mot nivåene fra før el-bilfordelene ble innført, sier Unios sjeføkonom, Erik Orskaug.

Må ha en sosial profil

Unio er også opptatt av at utformingen og dimensjoneringen av bompenger og veiprising innrettes slik at det ikke slår sosialt urettferdig.

– Det bør gjøres en prinsipiell gjennomgang av forholdet mellom bompengefinansiering og finansiering over statsbudsjettet. Om en større andel skal finansieres over statsbudsjettet, må enten andre utgifter vike eller skattene økes. Alternativet er at vi demper tempoet i veiutbyggingen eller ambisjonene i de enkelte bypakkene. Det siste vil vi ikke anbefale, fordi bypakkene er helt sentrale instrumenter for å få ned klimagassutslippene i byene, sier Orskaug.