Ba om treffsikker finansiering av kompetansereform

– Det er stor politisk oppmerksomhet om kompetansepolitikken både fra regjeringspartiene og opposisjonen sin side. Det er et godt utgangspunkt, påpekte Unios leder Ragnhild Lied under en høring på Stortinget om et forslag til en kompetansereform for norsk arbeidsliv.

Unio-lederen understreket at medlemmene i Unio er mer enn villige til å delta i etter- og videreutdanning, dersom det legges til rette for det.

Det er et representantforslag fremmet av politikere fra Arbeiderpartiet som nå er til behandling i Stortingets utdannings- og forskningskomité. I Forslaget bes regjeringen gjennomføre en bred kompetansereform for arbeidslivet som blant annet inkluderer en forpliktende avtale med partene i arbeidslivet, et nasjonalt, partsstyrt kompetansefond og reformer i utdanningssektoren for å tilpasse universiteter, høyskoler og fagskoler til livslang læring.

Behov for bred kompetansereform

– Unio støtter intensjonene i representantforslaget både når det gjelder behovet for en bred kompetansereform, involveringen av partene i arbeidslivet og ikke minst den signaliserte viljen til å gå inn med større ressurser for å investere i befolkningens kunnskap og kompetanse, sa leder Ragnhild Lied.

Videre la hun vekt på at en bred kompetansereform må innebære både flere virkemidler og ulike ordninger for ulike bransjer, sektorer og yrkesgrupper. Ordningene må både bidra til å motivere og legge til rette for at arbeidstakere kan delta, og sikre at det utvikles relevante og kvalitativt gode tilbud.

Må konkretisere valgene

– Unio er derfor svært opptatt av at vi finner finansieringsmåter og virkemidler som sikrer at ressursene kanaliseres slik at de er treffsikre og bidrar til investeringer som ellers ikke ville ha skjedd, understreket Unio-leder Lied.

Hun oppfordret Stortinget til å avvente en nærmere konkretisering av hvilke finansieringsordninger som best kan motivere etterspørsel og utvikle gode og relevante tilbud til det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for etter- og videreutdanning har lagt fram sin utredning i begynnelsen av juni.

Unios innspill til komiteen finner du her:

Representantforslaget finner du her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2018-2019/dok8-201819-129s/