Unio støtter piloter og kabinansatte i sak mot Norwegian

I januar frifant Lagmannsretten både Norwegian Air Shuttle ASA og Norwegian Air Norway for krav om fastsettelse av arbeidsgiveransvar for piloter og kabinansatte. Denne dommen er anket, og YS har bedt Unio om støtte for å få saken videre til Høyesterett.

– Dette er en viktig sak for organiseringen av norsk arbeidsliv, rent prinsipielt sett. Unio har derfor utformet et støtteskriv som er sendt Høyesterett, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

I støtteskrivet (prosesskrivet) til Høyesterett redegjør Unio for prosessen saken har vært gjennom, om dommene som er falt i Tingretten og deretter i Lagmannsretten, og argumenterer deretter for viktigheten av å få saken avgjort i Høyesterett.

– Hvem som har det reelle arbeidsgiveransvaret er forhold vi ser blir stadig mer uklare etter hvert som virksomhetene velger å organisere seg på nye måter. Stillingsvernet utfordres gjennom nye selskapsstrukturer, vi ser lange kontraktskjeder og etablering av bemanningsforetak. Alt dette bidrar til et mer uoversiktlig arbeidsgiveransvar og utrygge arbeidsforhold, understreker Unio-lederen.

– Vi ser det også innenfor våre områder i offentlig sektor, da knyttet til privatisering av offentlige tjenester. Unio er derfor interessert i at dette spørsmålet blir videre behandlet i rettssystemet, og at man får en avgjørelse i Høyesterett, legger Ragnhild Lied til.