Advarer mot kjønnsblindhet i politikken

At vi tror vi er i mål med likestillingen, har gjort oss kjønnsblinde. Kvinneperspektivet blir tilsidesatt eller ikke medregnet i store saker av samfunnsmessig betydning.  Det er konklusjonen i en rapport til FN signert av 18 organisasjoner fra fag- og kvinnebevegelsen. I morgen overrekkes denne til likestillingsministeren på et frokostmøte i Oslo.

Rapporten er den såkalte Skyggerapporten til FNs Kvinnediskrimineringskomité.

Regjeringen har rapportert til FNs Kvinnediskrimineringskomité på tilstanden og oppfølgingen av Kvinnediskrimineringskonvensjonen i Norge. Denne rapporten har 18 organisasjoner gått etter i sømmene og skrevet en skyggerapport til.

Hvordan går det egentlig med kjønnslikestillinga og kvinners rettigheter i Norge i 2022? Ikke så bra som regjeringen later til å tro.

  • Vi har falt på rankingen på verdens mest likestilte land fra andreplass til tredjeplass
  • Vi har et kjønnsnøytralt lovverk som i praksis fører til at kjønnsperspektivet blir fullstendig fraværende
  • Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet og forskjellene i lønn mellom kvinner og menn er svært stabilt i menns favør.
  • I Norge er hvert fjerde drap et partnerdrap. Gjerningspersonene er hovedsakelig menn, og i 90 prosent av tilfellene var offeret en kvinne.

Kjønnsnøytral = usynliggjøring

Skyggerapporten har særlig sett på hvordan myndighetene har svart ut anbefalingene fra Kvinnediskriminerings-komiteen fra forrige høring, som var i 2017.

I sin tilbakemelding til Norge i 2017 var komiteen svært kritisk til Norges kjønnsnøytrale utforming av lovverk, politikk og programmer, og etterlyser dokumentasjon på at dette ikke svekker kvinners rettigheter. Regjeringen avgrenser seg til å fastslå at «…vi ser ingen indikasjoner på at lovers og lovbestemmelsers kjønnsnøytrale utforming har negativ effekt for kvinner.» Dette blir stående som udokumenterte påstander.

Unio, LO og kvinneorganisasjonene var svært kritisk til at Likestillingsloven ble skrotet til fordel for en kjønnsnøytral lov som også inkluderer alle andre diskrimineringsfelt – nettopp med henvisning til Norges forpliktelser etter FNs Kvinnekonvensjon.  Etter mye kamp fikk vi gjennomslag for å opprettholde at lovens formål er å særlig bedre kvinners stilling.

I praksis fører kjønnsnøytraliteten til en usynliggjøring av kjønnsperspektivet. De siste årene har vi sett flere offentlige utredninger og planer som er fullstendig kjønnsblinde:

  • Ny lov om voldsoffererstatning ble vedtatt uten et kjønnsperspektiv verken fra lovgiver eller departementets side. Konsekvensen av den nye ordningen for voldserstatning vil særlig påvirke kvinner utsatt for voldtekt og vold i nære relasjoner, uten at dette er dratt fram i forarbeidene.
  • NOU 2021: 4 Norge mot 2025 vurderte grunnlaget for «verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien». Til tross for at vi vet at kvinner i arbeidsmarkedet har vært rammet av koronakrisen på en annen måte enn menn, nevnes dette kun i èn setning og perspektiver på kjønnslikestilling er fullstendig fraværende gjennom hele utredningen.
  • Andre eksempler er Sysselsettingsutvalgets to omfattende rapporter, og NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten.
  • Koronakommisjonen har i liten grad problematisert pandemiens ulike effekter for kvinner og menn.
  • Vi etterlyser kjønnsperspektivet i arbeidet med bærekraftsmålene og i klima- og miljøpolitikken.
  • Vi krever at Utredningsinstruksen igjen skal stille krav til at alle forslag og tiltak fra offentlige organer må utredes i et kjønnsperspektiv, med mindre dette beviselig ikke er relevant.

Organisasjonene som står bak Skyggerapporten er:

LO
Unio
Norsk Sykepleierforbund
Utdanningsforbundet
Fagforbundet
FO
FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål
JURK – Juridisk Rådgivning for Kvinner
Norsk Folkehjelp
Norsk Kvinnesaksforening
Norske Kvinner Sanitetsforening
Sex og Politikk
FRI
Krisesentersekretariatet
Kvinnefronten i Norge
MiRA Senteret
Norges Kvinnelobby
Soroptimist International Norway
Distinkt