Uravstemning i statsoppgjøret

I dag sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning. Fristen for å avgi stemme er 20. juni kl. 16.00.

Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 29. april, og oppgjøret gikk dermed til mekling. Tirsdag 24. mai la mekleren fram en skisse til løsning for partene. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

Forhandlingsutvalget, Unio stat, anbefaler meklingsresultatet, og legger vekt på:

  • En økonomisk ramme for oppgjøret på 3,84 prosent som er over frontfagsrammen og bidrar til å hente inn noe av etterslepet.
  • Ny hovedtariffavtale for utdanningsgruppene i staten sammen med Akademikerne som vil sikre Unio større handlefrihet over lønnsmassen til våre medlemmer.
  • Nytt og forenklet lønnssystem med to lønnsstiger som sikrer store medlemsgrupper en automatisk lønnsutvikling og er basert på ansiennitet i stillingskode. Ved bytte av stillingskode eller ansettelse i ny stilling starter man på nytt i lønnsstigen.
  • Opparbeidede rettigheter er ivaretatt og styrket gjennom endringer i fellesbestemmelsene og økning av ulempetilleggene.
  • Forbedringer i de lokale forhandlingsbestemmelsene som bedre sikrer likeverdige parter og gode muligheter til å gi generelle tillegg lokalt.
  • Utvidelse av forhandlingsbestemmelse ved omorganiseringer.
  • Sikret godt statistikkverktøy for å gjennomføre gode forhandlinger både lokalt og sentralt.
  • Sikret arbeid fremover på flere områder som er viktige for Unios medlemmer, som reisetid og hjemmekontor. Arbeidet skal være sluttført i god tid til hovedtariffoppgjøret 2024, og vil danne grunnlag for eventuelle endringer i tariffavtalen.

De stemmeberettigede får tilsendt lenke til stemmegivningen.