Flere særavtaler i havn og fortsatt suspensjon av kjernetid i staten

Denne høsten har det pågått forhandlinger av flere særavtaler i staten. Her finner du status på avtalene.

Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested: Satsene er endret i henhold til aktuell indeks.

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk: Endring av satser og ny bestemmelse for satsregulering i avtaleperioden.

Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet: Videreføres ut 31. desember 2023.

Partene er fortsatt i forhandlinger om de to særavtalene om dekning av utgifter til reise og kost innenlands og utenfor Norge, særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs og forhandling om satsene i særavtale om godtgjørelse mv. på tokt. Forhandlingene fortsetter i januar.
Partene er enige om at gjeldende særavtaler/satser videreføres etter 31. desember 2021 mens forhandlingene pågår.

Særavtaler som ikke er sagt opp av staten eller hovedsammenslutningene videreføres for ett år av gangen.

Kjernetid gjelder fortsatt ikke

I tillegg er staten og hovedsammenslutningene enige om en fortsatt suspensjon av kjernetiden i fleksitidsavtalen til 30.6.2022. Bakgrunnen er et fortsatt behov for å redusere presset på kollektivtransport i rushtiden under pandemien for å redusere risiko for smittespredning.