Skatteutvalget må hensynta fordeling

– Når klima skal være «rammen for alt», må skattesystemet i langt større grad bidra til å løse klima- og miljøutfordringene og fremme det grønne skiftet. Det sa Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, da referansegruppa for Skatteutvalget hadde møte fredag 22. oktober.

Orskaug sa også at utvalget ikke bare måtte legge vekt på klassiske effektivitetshensyn. Også vektlegging av fordelingshensyn er viktig.

Grunnrenteskatter, formuesskatter, eiendomsskatter og enkelte miljøavgifter kan tilfredsstille kravene til både effektivitet og fordeling. Organisasjonen for samarbeid og utvikling (OECD), Det internasjonale pengefondet (IMF) og FNs arbeidsorganisasjon (ILO) har uttalt at det vil være vekstfremmende å vri noe av skattebyrden.

Den bør vris bort fra de med lavere inntekt og formue og over på de med høy inntekt og formue.

Skatteutvalget

Skatteutvalget ledes av økonomiprofessor Ragnar Torvik ved NTNU. Utvalget har ikke representasjon fra partene, de er henvist til en referansegruppe sammen med andre interesseorganisasjoner.

Mye tyder på at den nye regjeringen vil gjøre endringer i både mandat og sammensetning av utvalget.

Fordelingshensyn

Unios sjeføkonom la i sitt innlegg vekt på at hovedprinsippene fra 92-reformen med bred skattegrunnlag og likebehandling måtte videreføres. Slik mandatet er utformet, må imidlertid fordelingshensyn og klima- og miljøhensyn få en langt større plass når skattesystemet skal gjennomgås denne gangen.

Unio representert

Det er ikke første gang Erik Orskaug sitter i referansegrupper for viktige skatteutvalg. Han har også sittet i referansegruppa for Aarbakke-utvalget (1989), Skauge-utvalget (2004), Scheel-utvalget (2014) og nå Torvik-utvalget.

Lenke til skatteutvalget