Nei til mulighet for portforbud

Unio mener regjeringen ikke bør få en hjemmel nå, som kan resultere i portforbud senere. En av de viktigste innvendingene fra Unios side er at det kan påvirke tilliten mellom myndighetene og befolkningen.

 

Regjeringen sendte ut en kort høring på spørsmålet om å få en hjemmel for å forskriftsfeste et mulig portforbud på et senere tidspunkt. Begrunnelsen er smittevern i koronapandemien.

Portforbud er et særdeles inngripende tiltak i retten til bevegelsesfrihet. Det griper inn i
enkeltpersoners handlingsfrihet og retten til respekt for privatlivet. Etter vår oppfatning skal det svært
mye til for at tiltaket etter en helhetsvurdering vil anses forholdsmessig.

Unio støtter ikke forslaget.

Motstanden mot portforbud har vært stor.

Unio frykter at innføring av så omfattende tiltak vil være uheldig for tilliten til myndighetene under pandemien, og til maktbruken etter at pandemien er under kontroll.

Undersøkelser viser at etterlevelsen av tiltakene så langt har vært svært høy, noe som er sentralt for å bekjempe pandemien. Folks handlinger handler i stor grad om tillit til de vurderingene som myndighetene gjør omkring smitteverntiltakene. Det er også viktig at tiltakene oppleves som proporsjonale og hensiktsmessige.

Unødvendig smitteverntiltak

Og er det et nødvendig og forholdsmessig tiltak for å sikre smittevernet ? Vi mener nei.

Kanskje den viktigste innvendingen mot å åpne for et så inngripende tiltak som portforbud, er at dette kan
påvirke tilliten mellom myndighetene og befolkningen. I den sammenheng viser vil til den nylige fremlagte
rapporten «Politiets innbyggerundersøkelse 2020». Der fremgår det at hele 82 prosent har ganske stor
eller svært stor tillit til politiet.

Fortjent tillit

Tillit er ikke noe man automatisk får, men må gjøre seg fortjent til. Tillit må
forvaltes med klokskap og for politiet er ofte tillit avgjørende for en løsning av et oppdrag.
Innføring av hjemmel for portforbud vil oppfattes som å åpne for et tvangstiltak som ikke passer inn i et
tillitsbasert samfunn.

Et så vidt inngripende tiltak som portforbud vil ha flere klare likhetstrekk med en straffereaksjon, og
vil nok av mange både oppfattes og oppleves slik. Med dagens virkemidler er det stor slitasje blant store
grupper av befolkningen.

Skjør tillit

Skal vi lykkes med å bekjempe viruset, er vi avhengige av befolkningens tillit, og
at de virkemidler som allerede er innført benyttes fullt ut, som smittesporing, testing av utenlandsk
arbeidskraft med flere. Tillit er imidlertid skjørt og forslaget har et potensial til å skade tilliten i befolkningen, selv
om hjemmelen ikke blir brukt. Forslaget tjener da mot sin hensikt.

Portforbud er et tiltak som kan ramme sosialt skjevt. I den grad et forbud vil være geografisk begrenset, vil
det typisk ramme folk i tett bebyggelse med trangere boforhold. Dette vil kunne ramme studenter særlig
hardt, som ofte bor alene i små boenheter. Dette vil svekke solidariteten i samfunnet, og gjøre at mange
mister troen på at frivillige tiltak fører frem.

Smittevernfaglig svak begrunnelse

Forslaget mangler etter vår vurdering en tilstrekkelig smittevernfaglig forankring, som vi mener er en
viktig forutsetning for å fremme et slikt forslag. Viktigheten av faglig forankring trekkes også frem i
høringsnotatet.

Unio merker seg at hverken Helsedirektoratet eller Folkehelseinstituttet har underbygget
at det er behov for et slikt tiltak, og de fraråder langt på vei tiltaket i sine innspill til regjeringen.

Folkehelseinstituttet peker også på at tiltaket sannsynligvis ikke vil bli forholdsmessig og derfor ikke er et tjenlig smitteverntiltak. Unio mener det er høyst betimelig å reise spørsmål om et portforbud vil gagne folkehelsen. Hensynet til folkehelsen kan også være et argument for ikke å innføre portforbud.

Uforsvarlig rask behandling

Unio mener at grunnleggende rettigheter i borgernes frihet, forholdsmessighet i de smittevernfaglige
tiltak, tillitsutfordringer og håndhevingsutfordringer taler imot forslaget om å innføre en egen hjemmel
som vil gi regjeringen mulighet til å iverksette portforbud. Unio støtter ikke forslaget.

Unio svarer regjeringen at tiden er for knapp til å  foreta en forsvarlig vurdering av
forslaget som departementet foreslår. Regjeringens høringsnotat reiser kompliserte og prinsipielle spørsmål
knyttet til smittevernfaglige vurderinger, grunnlovfestede rettigheter, og forholdet til Den europeiske
menneskerettighetskonvensjon.

Så selv om vi ser at regjeringen og Stortinget har plikt til å beskytte og verne om sine innbyggere, også med svært inngripende tiltak i pandemien, er ikke dette måten å gjøre det på.

Les hele Unios høringssvar her

Flere høringssvar her