Ba ekspertutvalget undersøke ansattes kompetanse i privat velferd

Det finnes og også framover vil det være et visst innslag av private leverandører av offentlig finansierte velferdstjenester. Unio mener det er viktig at dette ikke medfører økte ulikheter i tilbudet til befolkningen, at det ikke tas ut urimelig høye fortjenester eller at krav til de ansattes kompetanse eller lønns- og arbeidsvilkår blir svekket. Både friskoleloven og universitets- og høyskoleloven inneholder restriksjoner på muligheten for å ta ut utbytte på driften av private utdanningstilbud som mottar offentlig støtte.
– Det er gode eksempler på at det er mulig å regulere dette. Samtidig vet vi at også da finnes det eksempler på kreativ bokføring, og nettopp derfor der det arbeidet dere i dette utvalget skal gjøre nå så viktig, sier Olaussen.
– Ordnede lønns- og arbeidsvilkår sikrer både tilgang på kompetent personale, bidrar til stabilitet i personalet og bidrar til kvalitet i velferdstjenestene, sier Unios fagsjef Åshild Olaussen.

Bør spørre : Hva er “effektiv” drift ?

For Unio er det et overordnet mål at alle innbyggere skal ha rett til velferdstjenester av likeverdig kvalitet og omfang, og at et demokratisk styresett legges til grunn.

– Dette målet er bakgrunnen for at vi mener at sentrale velferdstjenester i hovedsak må eies, finansieres og driftes av det offentlige. Velferdstjenester drevet i offentlig regi gir unike muligheter for deling av kunnskap, utvikling og innovasjon, sa Olaussen på Velferdsutvalgets høring.

Unio synes også at Velferdstjenesteutvalget bør drøfte hvorvidt det som oppfattes som mer effektiv drift av private aktører, i realiteten er en svekkelse i de ansattes lønns- og arbeidsvilkår inkludert pensjon, sammenliknet med de offentlig drevet tjenestene.

I vinter gjorde Sykepleierforbundet i Oslo en kartlegging av lønnsvilkårene til medlemmene i et privat tariffområde og sammenliknet med hva de ville tjent i Sykehjemsetaten i Oslo kommune. 146 av de 156 sykepleierne som utgjorde kartleggingen tjente i snitt nær 61 000 kroner mindre i året i full stilling hos private leverandører enn de ville tjent i Oslo kommune. 8 sykepleiere tjente mer ( i snitt 13 000) enn de automatisk ville tjent i Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Slik kan det løses

– Det kan være ulike årsaker til disse forskjellene, både reglene for hvordan ansiennitet beregnes og ulikheter i lønnsstigene i de ulike tariffområdene. Det uheldige er om ansattes lønns- og arbeidsvilkår er det det spares på for å få inntjening og at dette i neste omgang framstilles som mer effektiv drift, og bedre bruk av fellesskapets ressurser, sier Olaussen.

Unio mener at friskoleloven er et godt eksempel på at det er mulig å lovregulere dette. I friskoleloven står det ettertrykkelig at Undervisningspersonalet har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skolar. Det bør utredes muligheten for å innføre et lignende lovkrav innenfor andre deler av velferdstjenestene også, for eksempel et lovkrav for barnehagene, som sikrer at alle ansatte i private barnehager kan kreve lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med kommunens barnehager.

Utvalget skal jobbe i to år

Utvalget starter arbeidet høsten 2018, og skal levere sin første delutredning til departementet i løpet av et år. I denne delen vil også spørsmål om sikring av arbeidstageres lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår tas opp. Delutredning II skal leveres innen to år.

Unio organiserer store utdanningsgrupper som er sentrale både innenfor utdanning, helse- og omsorgsfeltet.

Mandatet for Velferdstjenesteutvalget finner du her.