Nå kommer Metoo-nemda mot seksuell trakassering i arbeidslivet

Regjeringen forsikrer at rettssikkerheten ivaretas når Diskrimineringsnemnda gis myndighet til å behandle saker knyttet til seksuell trakassering i arbeidslivet.

Unio har lenge ønsket at det skal bli lettere å få behandlet klagesaker om seksuell trakassering.

– Vi er fornøyde med at regjeringen vil gi Diskrimineringsnemda makt og midler til å håndheve forbudet mot seksuell trakassering, og at det også gis myndighet til å ilegge oppreising og erstatning, sier Unio-leder Ragnhild Lied.  

Med den nye ordningen vil nemnda på selvstendig grunnlag avgjøre om det er hold i anklagene og ha autoritet til å tilkjenne den fornærmede oppreisning for tort og svie eller erstatning for økonomisk tap, med oppreisningsbeløpet mellom 20.000 og 80.000 kroner.

Stort behov for lavterskeltilbud

Oppmerksomheten rundt seksuell trakassering eksploderte høsten 2017 som følge av #Metoo-kampanjen. Da ble det tydeliggjort at slike saker er et betydelig problem i politikk- og arbeidsliv – både fra ledere, kolleger, pårørende, kunder og pasienter.

Til tross for et påvist stort antall saker, er det få saker om seksuell trakassering som når domstolene. Det har derfor lenge vært et skrikende behov for et kostnadsfritt alternativ til en tidkrevende og ofte kostbar domstolsbehandling.  

Lavt tak på erstatning

Unio mener taket på erstatning er lavt. I høringssvaret vårt anbefalte vi ikke noe tak, samtidig som vi ønsket forsikringer om at nemnda får nok ressurser til å behandle sakene.

Det var mest positive høringssvar til lovendringen, men blant kritiske innspill var bekymring fra arbeidsgiversiden, som frykter for rettssikkerheten til dem som blir anklaget.

Her er svaret Unio ga på høringen i fjor.

Nytt område

I dag har Diskrimineringsnemnda myndighet til å behandle saker om trakassering og diskriminering på grunnlag av for eksempel etnisitet og religion.

Spørsmål om seksuell trakassering på arbeidsplassen har vært henvist til domstolsbehandling hittil. Det kan koste mye energi, penger og psykisk overskudd.

Om en sak kan være seksuallovbrudd etter straffeloven, må den bringes inn for domstolene.