Unio innfører kongress

Unios representantskap har i dag enstemmig vedtatt vedtektsendringer som innebærer at Unio innfører kongress hvert tredje år.

Kongressen avholdes før 15. desember hvert tredje år. Representantskapsmøte avholdes i årene det ikke avholdes kongress. Kongressen vedtar overordnet Unio-politikk, og velger leder, nestledere og styre.

Kongressen organiseres slik at møtet, i større grad enn tilfellet er for representantskapet i dag, kan være en debattarena og et politisk verksted for forankring av felles Unio-politikk, og fatte vedtak om hva som skal være Unios overordnede politiske prioriteringer for den kommende treårsperioden. Disse prioriteringene vil være et viktig grunnlag for den strategiske planen styret skal lage for perioden. Kongressen skal også ivareta de oppgavene som ligger til dagens representantskap, men disse vil gis relativt sett mindre plass enn de politiske sakene.