Unio går mot å utrede en foretaksmodell for universiteter og høyskoler

– Jeg ser ikke behovet for å utrede en foretaksmodell. Det er unødvendig å bruke ressurser på dette nå, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Kunnskapsdepartementet har bedt om innspill til et utvalg som skal gjennomgå regelverket for universitetene og høyskolene. I den forbindelse peker Unio på at dagens organisering av universiteter og høyskoler er god.

– Statlig basisfinansiering sikrer universitetene og høyskolene handlingsrom og autonomi både fra markedet, staten som eier og andre aktører i omgivelsene. Slik kommer faglige hensyn først. Dagens organisering innebærer samtidig muligheten for et overordnet politisk ansvar for nasjonal styring av sektoren, sier Lied.

Hun viser til at det politiske ansvaret er positivt fordi det gir Kunnskapsdepartementet et ansvar ved behov for å styrke faglig samarbeid og arbeidsdeling.

– For å heve kvaliteten på norsk utdanning og forskning, i et lite land som Norge, er samarbeid og arbeidsdeling sentralt. Dette vil endre seg hvis hvert enkelt universitets- og høyskoleforetak først og fremst må svare for egen portefølje og eget årsresultat, uttaler Lied.

I innspillet til gjennomgangen av regelverket for høyere utdanning, har Unio også vært opptatt av å sikre de ansattes medvirkning, reduksjon i bruken av midlertidige stillinger og styrket profesjonskompetanse blant ansatte innfor profesjonsutdanningene.

Unio har videre pekt på at utvalget bør vurdere om universitetenes og høyskolenes ansvar for livslang læring og oppdrag med å svare på samfunnets behov for faglig oppdaterte og kompetente arbeidstakere, er godt nok ivaretatt i dagens lovverk.

Hele Unios innspill finner du her