Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2008

Tariffområde stat

Arne Johannessen, leder av Unio stat.

I årets mellomoppgjør ble det ført forhandlinger om økonomi og tilpasning av tjenestepensjonsordningen og AFP til ny folketrygd.

Oppgjøret startet 3. april med felles kravsoverlevering. Hovedsammenslutningene Unio, LO Stat og YS Stat hadde felles krav ved årets oppgjør. Alle hovedsammenslutningene – inkludert Akademikerne – hadde felles pensjonskrav.

Torsdag 30. april 2009 valgte hovedsammenslutningene å bryte forhandlingene på grunn av manglende framdrift, og oppgjøret gikk til mekling.

Meklingen startet 18. mai og hadde frist 26. mai kl 24.00. Etter mekling på overtid ble partene enige om å sette meklingen på vent til 2. juni med ny meklingsfrist 3. juni klokka 24.00. Partene kom til enighet på overtid natt til 4. juni.

Resultatet i pensjonsspørsmålet ble at dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i hovedsak videreføres. Det økonomiske resultatet fikk en ramme på 4,4 prosent på årsbasis for 2009–2010.

Sentrale tillegg

Hovedlønnstabellen (Tabell A) er per 1. mai 2009 regulert på følgende måte:

  • Lønnstrinn 1–45 gis et tillegg på kr 2400
  • Lønnstrinn 46–80 gis et tillegg på 0,68 prosent
  • Lønnstrinn 81–92 gis et tillegg på kr 4800

Justeringsforhandlinger

Det ble ikke avsatt midler til justeringsforhandlinger i 2009.

Lokale forhandlinger

Det ble ikke satt av sentrale midler til lokale forhandlinger i 2009. Partene ble likevel enige om en hjemmel i HTA 2.3.3 som åpner for lokale forhandlinger dersom arbeidsgiver mener det er grunnlag for det. Virksomhetene må selv ha budsjettmessig dekning for forhandlingene. Virkningstidspunkt og frist for lokale forhandlinger ble satt til henholdsvis 1. august og 31. oktober.

Likelønnsutvalg

Det nedsettes en partssammensatt arbeidsgruppe med representanter fra FAD og hovedsammenslutningene som skal utarbeide konkrete forslag til tiltak for å sikre likelønn i staten. Frist for arbeidsgruppens rapport er 1. februar 2010.

Uravstemning

Oppgjøret ble ikke sendt ut på uravstemning siden resultatet av pensjonsforhandlingene ble en tilnærmet videreføring av dagens ordning.

Vurdering

Unio er rimelig fornøyd med resultatet. Den økonomiske rammen var om lag som forventet og oppgjøret hadde en profil i samsvar med kravene.

Last ned