Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2018

Tariffområde KA

Krisitan Mollestad, leder av Unio KA

Forhandlingsleder i Unio KA, Kristian Mollestad. Foto: Helene Moe Slinning

– Vi er lettet over å ha kommet til enighet om ny tariffavtale med KA, sier Kristian Mollestad, forhandlingsleder for Unio KA, etter at meklingen er avsluttet natt til onsdag 19. september.

Den nye tariffavtalen viderefører i store trekk de bestemmelsene som lå der fra før. Den økonomiske rammen for oppgjøret er i tråd med resultatet i sammenliknbare tariffområder. Det var ikke lønnskrav som gjorde at forhandlingene brøt sammen før sommeren.

– Det har vært viktig for oss å sikre arbeidstakerorganisasjonenes medvirkning på utviklingen av lønnssystemet i KA. Unios medlemsforbund ønsker partssamarbeid velkommen. Slike prosesser er avgjørende for gode og bærekraftige avtaler, sier Unios forhandlingsleder.

Fram mot neste hovedtariffoppgjør skal partene arbeide videre i partssammensatte utvalg. I disse utvalgene vil arbeidstakerorganisasjonene og KA sammen se nærmere på blant annet lønnssystemet for ulike arbeidstakergrupper. Aktuelle tema for dette arbeidet er: videreføring av lønnskompensasjon for bortfall av boplikt, bestemmelser om tilleggslønn, garantilønn for unormerte stillinger (stillinger uten ansiennitetsstiger), vurdere innplassering av spesialprester og eventuell utvidelse av ansiennitetsstige for prostiprester.

Alle lønnstillegg er gitt som sentrale tillegg. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år.

  1. Alle ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) får et tillegg på 1,7 prosent av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. mai 2018. Dette gjelder både stillinger som er innplassert i lønnsgrupper og de unormerte stillingene.
  2. For ansatte i fellesråd/menighetsråd gis sentrale tillegg fra 1. august 2018. Lønnsgruppene 3, 4 og 5 har fått lønnstillegg fra kr 5500 til kr 6800. Tilleggene vil variere avhengig av lønnsgruppe og ansiennitetstrinn. Tabellen for garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet økes tilsvarende fra 1. august 2018.
  3. Ansatte i stillinger uten fastsatt garantilønn (unormerte stillinger i fellesråd/menighetsråd) gis et tillegg på 1,3 prosent av den enkeltes grunnlønn, gjeldende fra 1. august 2018. Dette omfatter ikke ansatte som lokalt er knyttet til lønnsgruppe 1 til 5.

Det vil fra 1.5.2019 bli innført et nytt punkt i tariffavtalens kapittel om lederlønn. Vi anerkjenner arbeidsgivers behov for dette, men innføring av det nye systemet og praktiseringen av det vil forutsette enighet mellom partene.

Disse Unio-forbundene var en del av meklingen i KA:

Presteforeningen
Det Norske Diakonforbund
Utdanningsforbundet
Akademikerforbundet
Norsk Sykepleierforbund
Forskerforbundet

Last ned