Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2017

Tariffområde KS

Partene i kommunesektoren ble enige 27. april 2017. Steffen Handal (Unio) til venstre.

Partene i kommunesektoren kom 27. april 2017 fram til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.

Rammen for oppgjøret er på om lag 2,4 prosent i 2017.

– I fjor opplevde våre medlemmer reallønnsnedgang. Den trenden kunne ikke fortsette. Vi mener dette resultatet vil gi reallønnsvekst, forutsatt at prisveksten ikke blir høyere enn anslått, sier forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal.

Resultat som forventet

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Partene ble enige om fordelingen av tillegg til de ulike stillingsgruppene for både 2016 og 2017 i hovedoppgjøret i fjor.

Endringen i år i forhold til hva som ble avtalt i fjor, er at de sentrale lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli 2017, i stedet for fra 1. august og at lokale lønnstillegg gis med virkning fra 1. august i stedet for fra 1. september. I hovedoppgjøret i 2016 ble det lagt til grunn en ramme på 2,2 prosent for mellomoppgjøret 2017. Resultatet i frontfaget i år ga en ramme på 2,4 prosent. Frontfaget er normgivende for kommunesektoren.

– Dette er et resultat som forventet og i tråd med våre krav. Resultatet må ses i sammenheng med oppgjøret i fjor. Med denne løsningen har vi sikret en videreføring av profilen og de viktige strukturelle endringene som kom på plass i fjor, sier Handal.

Viktige endringer

Viktige endringer i fjor var at alle stillinger med høyere utdanning samles i en felles lønnsgruppe med egen lønnsstatistikk, at lønnsstigene blir like for grupper med lik utdanningslengde og likt utdanningsnivå og at alle lønnsstigene får 16-årstrinn. Det var også et brudd på trenden med lavlønnsprofil.

Pensjon har ikke vært tema mellom partene i årets mellomoppgjør.

Resultatet innebærer:

  • at sentrale lønnstillegg gis med virkning fra 1. juli 2017 (se tabell 1)
  • at det avsettes midler til en lokal pott på 0,9 prosent, med virkning fra 1. august 2017
  • en justering av garantilønn og tillegg for ansiennitet i det nye garantilønnssystemet (tidligere minstelønn). Disse justeringene får virkning fra 1. juli. Ansiennitetstilleggene gis i sin helhet, uavhengig av den ansattes lønn, når vedkommende går fra ett ansiennitetstrinn til det neste. (se tabell 2)

Lønnstillegg pr. 1. juli 2017 (Tabell 1)

Tilsatte som er lønnet etter kapittel 4 i KS og som ikke er innplassert på i gruppe 1 eller gruppe 2, gis et lønnstillegg på 2,0 prosent av den enkeltes grunnlønn per 30.4.2017. Virkningstidspunkt er 1. juli 2017. (Blant annet skoleledere og styrere i barnehagene.)

Tabell 2

Tabellen viser «utregnet laveste årslønn» og «utregnet tillegg for ansiennitet» for ansatte lønnet etter kapittel 4 i KS. «Utregnet tillegg for ansiennitet» gis i sin helhet, uavhengig av den ansattes lønn, når vedkommende går fra ett ansiennitetsopprykk til det neste. «Utregnet tillegg for ansiennitet må ikke forveksles med de lønnstillegg som blir gitt i sin helhet fra 1. juli 2017.

Last ned