Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2023

Tariffområde KA

Unio KAs forhandlingsleder, Gun Hafsaas.

Årets lønnsoppgjør i kirken ble avsluttet med enighet 16. juni. Resultatet ga en samlet økonomisk ramme på 5,4 prosent.

– Vi kom til enighet om en økonomisk ramme på nivå med resultatet i offentlig sektor, og for noen av våre medlemsgrupper blir det høye tillegg i år. Dessverre må vi likevel fastslå at arbeidsgiver heller ikke i dette oppgjøret valgte å prioritere de fellesrådsansatte med universitets- og høyskoleutdanning.

Det sier Unio KAs forhandlingsleder, Gun Hafsaas.

– I Unio KA var vi opptatt av å få et resultat som kunne møte kirkens utfordringer med å rekruttere og beholde ansatte med høy kompetanse. For å kompensere for den høye prisveksten, var det samtidig viktig med et godt generelt tillegg til alle, sier hun.

Stillingstillegg

Lønnsnivået for fellesrådsansatte med høyere utdanning har over tid sakket akterut sammenlignet med tilsvarende stillinger i kommunal sektor.

Stillinger i lønnsgruppe 1–5 får tillegg fra 23.800 til 38.000 kroner.

Stillinger i fellesrådene uten fastsatt garantilønn får et lønnstillegg på 4,9 prosent av den enkeltes grunnlønn.

Menighetsprester i rDnk

For prester ansatt i rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) i stillinger med ansiennitetsopprykk, betyr årets lønnsoppgjør et lønnstillegg på 6,1 prosent av den enkeltes grunnlønn, men minimum 37.500 kroner.

Ikke lokale forhandlinger

Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år, verken i fellesrådene eller i rettssubjektet Den norske kirke.

Virkningsdato for lønnsoppgjøret er 1. mai.

Last ned