Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2022

Tariffområde KS

Forhandlingsleder Steffen Handal.

Unio valgte å bryte tarifforhandlingene med KS sammen med de øvrige forhandlingssammenslutningene, og årets hovedoppgjør gikk dermed til mekling. Det ble lagt frem en skisse til løsning som ble anbefalt av alle Unio-forbundene, med unntak av Utdanningsforbundet. Rammen for oppgjøret ble beregnet til 3,84 prosent.

Utdanningsforbundet stemte blankt i Unio kommunes forhandlingsutvalg til meklingsforslaget. Sentralstyret i Utdanningsforbundet forkastet deretter meklingsforslaget i et etterfølgende møte, og forbundet gikk ut i streik. Det økonomiske resultatet var ikke godt nok for undervisningsansatte, spesielt på grunn av lønnsutviklingen de siste årene. For øvrige medlemmer i KS-området var resultatet akseptabelt.

Om lag 8500 lærere var i streik, da den ble stoppet etter at regjeringen varslet tvungen lønnsnemnd 27. september.

Unios krav

Unio mener at utfordringene i kommunal sektor nå er så store at det bidrar til at velferdstjenestene og samfunnet vårt ikke fungerer slik befolkningen må kunne forvente. Kapasiteten er truet og tjenestene blir dårligere når vi ikke klarer å beholde og rekruttere ulike yrkesgrupper med høyere utdanning. Med bakgrunn i dette krevde Unio følgende:

  • Reallønnsvekst med et generelt tillegg til alle i kapittel 4, med en prioritering av de med lengst utdanning og ansiennitet.
  • Garantilønnsnivåene i tabellen heves tilsvarende.
  • Særskilte lønnsmessige tiltak for skoleverket.
  • Heving og endringer i godtgjøring for ubekvem arbeidstid.

Meklingsforslaget

Rammen for oppgjøret ble beregnet til 3,84 prosent. Rammen består av elementene overheng, tarifftillegg og anslått glidning. Det ble i lagt til grunn et overheng i kapittel 4 på 1,7 prosent, og et anslag på glidning på 0,2 prosent. I tillegg inneholdt rammen et tarifftillegg per 1. mai som gir bidrag til årslønnsveksten på 1,94 prosent. Unio oppnådde dermed en litt høyere ramme enn frontfagets anslag med en profil som traff deler av medlemsmassen, som i tillegg fikk forbedret UB-tilleggene i 2023.

Andre elementer i skissen:

  • Begynnerlønn har økt fordi garantilønnsnivåene på de tidligere 0-, 2- og 4-årstrinnene ble slått sammen til ett nivå (tidligere 4 års ansiennitet).
  • Tilleggene på lørdag, søndag og natt er økt, og delvis gjort om til prosentvise tillegg. Den såkalte “helgetrappa” (økende tillegg for økt helgebelastning), som ikke fungerte etter hensikten, er fjernet.
  • Nyansatte på alle nivåer vil få ansienniteten beregnet etter all arbeidserfaring, også fra privat sektor.

Last ned