Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2021

Tariffområde Spekter

Forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Resultatet reflekterer ikke det samfunnsansvaret Spekter og helseforetakene har for befolkningens tilgang til livsnødvendig kompetanse. Skal helsesektoren klare å holde på den livsnødvendige kompetansen, er det helt avgjørende å gjøre noe med lønnsnivået for Unios grupper i spesialisthelsetjenesten. Utfallet av lønnsoppgjøret 2021 i Spekter bidrar ikke til dette.

De innledende, sentrale forhandlingene på nasjonalt nivå (A-nivå) om overenskomstens generelle del mellom Spekter og den enkelte hovedorganisasjon ble gjennomført 14. april. Her ble en enige om datoer for det videre forhandlingsløpet i områdene 1, 2, 9, 11 og 12. Det ble også avtalt frist for forhandlingene for Valnesfjord Helsesportsenter.

Overenskomstområde 10 helseforetak samt sykehus med driftsavtale (13)

Det ble gjennomført fase 3-forhandlinger den 6. mai med Spekter etter at det ble klart at det ikke ble enighet i A2-forhandlingene mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter. Partene kom her ikke til enighet og det ble meldt om brudd i forhandlingene til Riksmekler.

Mekling ble gjennomført 2. og 3. juni. Mekleren konstaterte at partene stod så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å legge frem et forslag som kunne forventes å bli anbefalt av begge parter. Unio iverksatte da fra 4. juni streik. Denne streiken varte til 16. juni. Streiken ble avsluttet da arbeidsministeren truet med tvungen lønnsnemnd. Unio og Spekter avtalte isteden frivillig nemnd. Tvisten ble behandlet i den frivillige nemnda 23. august, og kjennelsen ble offentliggjort 27. august.

Unios krav

Unios krav var et lønnsoppgjør som må være bedre for Unios grupper i dette oppgjøret enn det som er estimatet i frontfaget. For å kunne ta godt vare på befolkningen og gi god og nødvendig helsehjelp også fremover, må rekrutteringen i spesialisthelsetjenesten bli bedre. Det er ingen andre yrkesgrupper det er større mangel på enn sykepleiere i Norge i dag. Unio krevde derfor at lønnen til sykepleierne og Unios grupper må opp.

Frivillig nemnd

Unio utpekte følgende personer til den frivillige nemnda:

  • partsrepresentant for Unio og underliggende forbund: Klemet Rønning-Aaby
  • medlem med stemmerett: Kari Tangen
  • prosessfullmektig: Lill Sverresdatter Larsen
  • bisitter for Unio: Lars Petter Eriksen

Unio fikk ikke medhold i den frivillige nemnda om at årets lønnsoppgjør bør ha en høyere ramme enn frontfaget. Spekters påstand fikk flertall i nemnda. Dette betyr at den økonomiske rammen for forbund som har A2-forhandlinger ble 2,82 prosent. For øvrige Unio forbund var det enighet om at det skal gjennomføres lokale forhandlinger i fredsplikt.

Nemnda var enig med Unio om at rekrutteringsutfordringene ikke lar seg løse innenfor dagens praktisering av frontfaget.

Last ned