Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2021

Tariffområde Oslo kommune

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen.

Oslo kommune har særskilte rekrutteringsutfordringer, spesielt når det gjelder lærere og sykepleiere, noe som gjør at kommunens innbyggere ikke får de velferdstjenestene de kan forvente. Resultatet i mellomoppgjøret bidrar ikke til å nå de mål Unio hadde før dette oppgjøret.

Lønnsoppgjøret startet 23. april. Forhandlingene førte ikke frem og oppgjøret gikk til mekling. Meklingen ble gjennomført 25. og 26. mai. Unio forkastet meklerens forslag og iverksatte streik fra 27. mai. De andre forhandlingssammenslutningene aksepterte meklerens forslag.

Unio hadde omtrent 1900 medlemmer ute i streik. Streikeviljen var stor, og Unio vurderer at det var god tilslutning til, og forståelse for, streiken i opinionen. Konflikten varte til 7. juni, da regjeringen ved arbeids- og sosialministeren varslet at den ville stanse streiken ved tvungen lønnsnemnd. Bekymring for fare for liv og helse i hjemmetjenesten i Nordre Aker var bakgrunnen for dette. Unio vurderte det slik at bemanningen her var på samme nivå som i helger og ferier. Ut fra dette kan man vurdere hvor reell streikeretten er.

Stortinget vedtok den 15. juni 2021 lov om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom Unio og Oslo kommune, og loven ble sanksjonert i statsråd 18. juni 2021. Rikslønnsnemnda behandlet saken 27. september, og kjennelse ble fremlagt 29. september.

Unios krav

Unio krevde en ramme som gir en klar reallønnsvekst for Unios medlemsgrupper, og som også inkluderer en kompensasjon for etterslepet for 2020.

Meklerens forslag

Det gis et prosentvist tillegg på lønnstabellen på 3,45 prosent, minimum 16 500 kroner, med virkning 1. mai 2021. Dette ga en økonomisk ramme 2,82 prosent.
Meklerens forslag inneholdt også en reforhandlingsklausul om at dersom andre organisasjoner i forhandling, mekling eller nemndsbehandling oppnår bedre resultat i tariffoppgjøret 2021 enn det som foreligger av dette forslaget, forbeholdes retten til å kreve nye forhandlinger.

Rikslønnsnemdas kjennelse

Unio utpekte følgende personer i Rikslønnsnemnda

  • partsrepresentant for Unio og underliggende forbund: Bård Eirik Ruud
  • medlem med stemmerett: Ellinor Gilberg
  • medlem uten stemmerett: Rolf Stangeland
  • prosessfullmektig: Aina Skjefstad Andersen

Oslo kommune vant fram med meklerens skisse med endret virkningsdato for Unios grupper, til 7. juni 2021.

Rikslønnsnemndas kjennelse bidrar til at utfordringene for Unios grupper i Oslo kommune er like store som før mellomoppgjøret.

Last ned