Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2021

Tariffområde KS

Forhandlingsleder Steffen Handal.

Mellomoppgjøret hadde i seg problemstillinger fra de to foregående oppgjørene, og forventningene var store. Samtidig var det liten forhandlingsvilje hos motparten til å komme Unio i møte. At mellomoppgjøret endte i streik i denne situasjonen var sånn sett ikke overraskende. Etter at Rikslønnsnemnda kom til sin slutning, er utfordringene for Unios grupper i KS-området like store som før mellomoppgjøret.

Mellomoppgjøret startet med åpningsmøte 21. april og ble avsluttet med brudd i alle forhandlingssammenslutninger 30. april. Unios fysisk tilstedeværende delegasjon under forhandlingene var på fem personer, mens resten av forhandlingsutvalget deltok digitalt.

Mekling ble gjennomført 5., 25., 26. og 27. mai. Unios fysisk tilstedeværende delegasjon under meklingen var på sju personer, mens resten av forhandlingsutvalget deltok digitalt. Meklingen endte med brudd mellom Unio og KS 27. mai, og Unio gikk til streik i KS-området. De tre andre forhandlingssammenslutningene godtok meklerens skisse.

Unios krav

Unio krevde en ramme som kompenserte for etterslepet fra 2020 og at stillingene i gruppe 2 og ledere skulle bli prioritert med høyere sentrale tillegg som skulle gi klar reallønnsvekst. Unio viste også til lovnader i form av protokoller fra mekling i 2019 og forbundsvise meklinger i 2020.

Streik

Unio tok ut 7390 medlemmer i streik fra 27. mai i 22 kommuner og fylkeskommuner (fordelt på 13 uttaksområder). Fra 2. juni gikk ytterligere 13 370 medlemmer ut i streik. Opptrappingen gjaldt i de samme uttaksområdene som fase 1 pluss ytterligere tre kommuner (til sammen 16 uttaksområder).

Streiken ble avsluttet da regjeringen grep inn med varsel om tvungen lønnsnemnd fredag 4. juni. Streiken hadde på dette tidspunktet vart i ni dager. Tvungen lønnsnemnd ble utløst på grunn av brannfare ved energigjenvinningsanlegget Frevar i Fredrikstad, og streiken ble stanset. Det til tross for at Unio hadde opphevet avslag på en dispensasjonssøknad og gitt beskjed om at alle framtidige dispensasjonssøknader ved anlegget ville innvilges.

Behandling i Rikslønnsnemnda

Mellomoppgjøret ble behandlet i Rikslønnsnemnda 16. september 2021. I kjennelsen fra Rikslønnsnemnda tapte Unio på alle punkter. KS vant frem med meklerens skisse med endret virkningsdato for Unios grupper, til 4. juni 2021. Også medlemmer omfattet av kapittel 3.4 og kapittel 5-forhandlinger fikk endret virkningsdato til 4. juni 2021, og det blir ikke foretatt omregning og etterbetaling av overtidstillegg mv. for arbeid utført i tida før Rikslønnsnemndas kjennelse forelå.

Resultat

Resultatet Unio gikk til streik på grunn av hadde en ramme på 2,82 prosent og ingen prioritering av gruppe 2. Etter tvungen lønnsnemnd ble ramma til Unios grupper på grunn av forskjøvet virkningsdato beregnet til å være 2,7 prosent.