Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2021

Tariffområde KA

Forhandlingsleder Kristian Mollestad.

Unio KA er fornøyd med resultatet i KA, selv om det ikke var mulig å redusere forskjellen i garantilønnen mellom KA og blant annet KS.

Arbeidsgivers krav om å bruke midler til lokale forhandlinger i fellesrådene, og tilsvarende mindre på generelle tillegg, ble avvist. Det å bruke noe av den disponible rammen til lokale forhandlinger ville økt forskjellen i garantilønn mellom KA og andre sammenlignbare tariffområder. I rettssubjektet Den norske kirke var det behov for lokale forhandlinger, for å rydde opp i utfordringer knyttet til at ansatte er innplassert i ansiennitetsstiger på et lønnsnivå som er lavere enn deres faktiske ansiennitet. Dette var også ett av elementene i Unios krav.

Fellesråd, menighetsråd og Den norske kirke (rettssubjektet)

Forhandlingene ble gjennomført 30. august med enighet.

Unios krav

Resultatet har en ramme på 2,82 prosent. Til ansatte i kirkelig fellesråd gis et generelt tillegg fra 10 000 til 21 000 kroner per 1. mai 2021. Størrelsen på tillegget varierer avhengig av lønnsgruppe og ansiennitet.

Fra 1.1.2022 skal lønnsgruppe 4B innføres. Nivået ligger 25 000 kroner over tilsvarende garantilønnsnivå i lønnsgruppe 4 på alle ansiennitetsgrupper.
Det var enighet om en protokolltilførsel som åpner for lokale forhandlinger i 2022.

For ansatte i rettssubjektet Den norske kirke gis det et generelt tillegg på 2,5 prosent per 1. mai 2021. I tillegg er det avsatt 1,1 prosent per 1. oktober 2021 til lokale forhandlinger.

Organisasjonsavtalen

Denne avtalen gjelder virksomheter som er organisert i KA, men som ikke er organer i Den norske kirke.

Forhandlingene for disse virksomhetene ble gjennomført 10. september. En ble her enige om de samme generelle tilleggene som ble gitt i fellesrådene nevnt over.

Last ned