Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2021

Tariffområde stat

Forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind.

Unio er skuffet over at forhandlingsresultatet i mellomoppgjøret ikke innebar å benytte fleksibiliteten i frontfaget. Resultatet vil ikke sikre alle ansatte i staten en reallønnsvekst. Unio er fornøyd med å få justert glidningstallet ned. Når Unio likevel valgte å akseptere statens siste tilbud, er det blant annet fordi det ble vurdert som vanskelig å hente ut et bedre resultat for Unios medlemmer gjennom en streik.

Mandag 26. april møttes partene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for å utveksle krav til mellomoppgjøret i staten.

Det ble brudd i forhandlingene 29. april. Årsaken til bruddet var at statens siste tilbud ikke hadde en god nok økonomisk ramme. I tillegg ville statens beregning av lønnsglidning og overheng betydd et enda svakere resultat totalt sett.

Onsdag 5. mai samlet riksmekleren partene i staten til mekling. Meklingsinnspurten startet onsdag 26. mai, med meklingsfrist midnatt 27. mai. 17 timer på overtid av meklingsfristen ble meklingen avsluttet med enighet om et forslag fra riksmekleren som alle parter godtok.

Unios forhandlingsutvalg deltok delvis digitalt og fysisk i forhandlinger og mekling grunnet smittevern.

Unios krav

  • Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig. Unio krever at den disponible rammen gis som et prosentvis tillegg på A-tabellen til alle.
  • En klar reallønnsvekst og at etterslepet fra fjorårets oppgjør tas igjen.
  • På bakgrunn av kunstig høy lønnsvekst i Forsvaret, vil Unio legge til grunn en gliding på 0,2 prosent i mellomoppgjøret 2021. Dette er det samme som glidningen var i 2017 og 2018.

Resultat 2021

Den økonomiske rammen for oppgjøret er på i overkant av 2,7 prosent lønnsvekst. Glidningen ble beregnet til 0,3 prosent. Halvparten ble gitt som et sentralt tillegg, og halvparten ble fordelt lokalt.

  • Hovedlønnstabellen per 1. mai
    Et generelt tillegg på 1,4 prosent ble gitt som en blanding av kronetillegg og prosentvise tillegg. Deler av fordelingen av tilleggene har en lavtlønns- og likelønnsprofil.
  • Avsetning til lokale forhandlinger per 1. juli
    Det ble satt av 1,8 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2021. Det er ikke lagt andre føringer for disse forhandlingene enn de som finnes i HTA. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021.