Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2019

Tariffområde KA

Forhandlingsleder Kristian Mollestad i Unio KA signerer protokoll fra forhandlingene sammen med Ingrid Tenfjord, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA. Foto: Anna Grønvik / Presteforeningen

25. juni ble partene i KA-området enige i lønnsforhandlingene. Den totale rammen i lønnsoppgjøret ble om lag 3,2 prosent. – Vi er fornøyde med at rammen på årets lønnsoppgjør i kirken ble lik rammen i stat og kommune, og at vi skal følge resultatene der når det gjelder pensjon og AFP, sier forhandlingsleder Kristian Mollestad i Unio KA.

– Unio KA er opptatt av at Den norske kirke skal kunne fortsette å være en attraktiv arbeidsplass for arbeidstakere med høyere utdanning. Kirken står allerede overfor store rekrutteringsutfordringer og selv om lønn ikke er det eneste virkemiddelet for å bøte på dette, er det likevel viktig at vi holder tritt med lønnsnivået i offentlig sektor, sier Mollestad.

Om resultatet for Den norske kirke (rettssubjektet)

– For Den norske kirke (rettssubjektet) har vi blant annet sett på utfordringen med lønnsutviklingen i stillinger uten ansiennitetsopprykk. Vårt krav var derfor at stillinger i denne gruppen skulle prioriteres særskilt i dette oppgjøret. Vi fikk gjennomslag for dette, med et generelt tillegg til alle på 3,2 prosent og ytterligere 0,9 prosentpoeng til ansatte i stillinger uten ansiennitetsopprykk, forteller Mollestad.

Om resultatet for fellesråd og menighetsråd

Innenfor det økonomiske handlingsrommet var det ikke mulig å få til et tilsvarende lønnsløft for utdanningsgruppene som er gjort i kommunal sektor. Likevel får noen av våre medlemmer i fellesråd og menighetsråd en betydelig lønnsøkning.

– Vi er bekymret for at vi også ved dette oppgjøret ser at avstanden til lønnsnivået i KS fortsatt er stort for mange av våre medlemmer som er ansatt i fellesråd og menighetsråd. For å rekruttere og beholde ansatte med høy utdanning og kompetanse, var det derfor viktig for Unio at partene måtte ta grep for å bedre lønnsnivå og lønnsutvikling for dette området i KA, uttaler Mollestad.

Generelt om resultatet

Den totale rammen i lønnsoppgjøret er om lag 3,2 prosent i begge områdene. Det er ikke satt av midler til lokale forhandlinger i år, verken i fellesrådssektoren eller for Den norske kirke (rettssubjektet).

Det vil bli forhandlet en ny sentral særavtale om pensjonsordninger for ansatte i fellesråd og menighetsråd, som skal bygge på tilsvarende avtale i KS. Avtalen skal gjelde fra 1. januar 2020.

For ansatte i Den norske kirke (rettssubjektet) gjøres det nye vedlegg 5 i hovedtariffavtalen i staten gjeldende, dette omhandler pensjonsgivende tilleggslønn.

Last ned