Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2011

Tariffområde Spekter

Lisbeth Normann, leder av Unio Spekter.

Forhandlingene startet med innledende sentrale forhandlinger den 4. april. Samme dag ble de videre prinsipper og premisser for forhandlingene avtalt.

Foruten slike formalia, ble partene enige om at satsene for OU-ordningen i Spekter skulle øke med 12 kroner per ansatt, med virkning fra 1. juli 2011.

Område 1–9 (unntatt område 4)

Forhandlinger i virksomhetene startet rett etter 4. april. Frist for bistand var 11. april kl. 15.00 og frist for avslutning 15. april kl. 16.00. Forhandlingene ble endelig avsluttet 29. april på område 7, 9. mai på område 9 og 20. mai på område 1.

Unio vurderer det økonomiske resultatet på overenskomstområdene 1–9 som akseptabelt.

Område 4 (Lovisenberg sykehus)

Lovisenberg Diakonale sykehus er plassert i overenskomstområde 4, men modellen for forhandlinger i spesialisthelsetjenesten følges. Forhandlingsløpet gikk således parallelt med forhandlingene i overenskomstområde 10.

Område 10

I overenskomstområde 10, spesialisthelsetjenesten, ble de virksomhetsvise forhandlingene igangsatt etter 10. mai. Frist for bistand ble satt til 1. juni kl. 15.00 og frist for avslutning til 10. juni kl. 15.00.

Det ble gjennomgående krevet et generelt tillegg til alle og justering av minstelønnssatser. Forhandlingene ble avsluttet 20. juni. Resultatet var på linje med andre resultater i offentlig sektor. Det var tilfredshet med at spesialstillinger, herunder jordmødre m.fl., med lang ansiennitet fikk hevet lønnsnivået.

Sykehusene sliter med å rekruttere kvalifiserte arbeidstakere. Det var derfor en fornuftig og god utvikling at en i oppgjøret fikk prioritert og tilgodesett arbeidstakerne i spesialstillinger. Den totale økonomiske rammen var akseptabel, men ut fra et likelønnsperspektiv kunne det vært ønskelig med en forsterket ramme.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1