Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2010

Tariffområde stat

Arne Johannessen, leder av Unio stat.

I år var det hovedtariffoppgjør og hele tariffavtalen var gjenstand for forhandlinger. Det ble stilt krav til økonomi, forhandlings- og fellesbestemmelsene, pensjon, boliglån og kompetanseutvikling. Likelønn var et sentralt krav i årets oppgjør.

Hovedsammenslutningene Unio, LO Stat og YS Stat hadde felles krav ved årets oppgjør. Fredag 30. april valgte hovedsammenslutningene å bryte forhandlingene på grunn av manglende framdrift. Oppgjøret gikk til mekling.

Meklingen startet 18. mai og hadde frist midnatt 26. mai. Partene kom til enighet på formiddagen 27. mai.

Det økonomiske resultatet fikk en ramme på om lag 3,4 prosent på årsbasis for 2010–2011.

– Unio er rimelig fornøyd med resultatet, men misfornøyd over at regjeringen ikke bidro med friske penger til et likelønnsløft. Utover dette var den økonomiske delen akseptabel, sier forhandlingsleder for Unio stat, Arne Johannessen.

Sentrale tillegg

Hovedlønnstabellen (Tabell A) er per 1. mai 2010 regulert på følgende måte:

  • Lønnstrinn 1–29: et tillegg fra kr 7100 til 9600
  • Lønnstrinn 30–59: et tillegg på kr 9700
  • Lønnstrinn 60–95: et tillegg på 2,1 prosent

Justeringsforhandlinger

Det ble avsatt en pott på 1 prosent per 1.7.2010 til justeringsforhandlinger. Potten ble delt i to. Det ble avsatt 300 millioner, hvorav kvinner skulle ha mer enn 66 prosent til særskilte likelønnstiltak som i hovedsak tilgodeså stillingskoder med mer enn 60 prosent kvinner og hvor flertallet har 3-årig utdanning eller mer. 285 millioner kroner ble avsatt med føringer hvor kvinner skulle minst ha 60 prosent av potten.

Lokale forhandlinger

Partene ble enige om å sette av 0,8 prosent per 1. september til de årlige 2.3.3-forhandlingene. I tillegg kommer 0,1 prosent i resirkulerte midler. Virkningstidspunkt og frist for lokale forhandlinger ble satt til henholdsvis 1. september og 31. oktober.

Videre ble partene enige om å arbeide med problemstillinger knyttet til HTAs geografiske virkeområde og vurdere endringer i HTAs 2.3.5 produktivitetsavtale/effektiviseringstiltak.

Uravstemning

Oppgjøret ble sendt ut på uravstemning. Oppslutningen var på 40,84 prosent, av disse svarte 92,49 prosent ja.