Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2010

Tariffområde Oslo kommune

Terje Vilno, leder av Unio Oslo kommune.

Lønnsoppgjøret 2010 i Oslo kommune startet 8. april. Unio og de andre forhandlingssammenslutningene brøt forhandlingene 30. april, og oppgjøret gikk til mekling. Meklingsmannen la fram utkast til skisse 28. mai. Skissen ble akseptert av alle forhandlingssammenslutningene.

– Unio er tilfreds med at oppgjøret ble gjennomført med en klar likelønnsprofil, da både det avtalte generelle tillegget, justeringsforhandlingene og de lokale forhandlingene skal bidra til likelønn. Oslo kommune viste forhandlingsvilje og evne til å komme Unio i møte på viktige punkt, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Terje Vilno.

Av økonomiske tiltak ble det enighet om:

  • Det gis et kronetillegg på kr 6000 for lønnstrinn 1 til og med 32. Videre gis det et kronetillegg på kr 8500 fra lønnstrinn 33 til og med 53. Fra lønnstrinn 54 til og med 80 gis et prosentvist tillegg på 1,8 prosent. Tilleggene gis med virkning fra 1.5.2010.
  • Det gjennomføres sentrale lønnsmessige tiltak med virkning fra 1.6.2010 tilsvarende 0,3 prosent av lønnsmassen på årsbasis. Sentrale lønnsmessige tiltak skal ha en likelønnsprofil.
  • Det gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet med virkning fra 1.8.2010 tilsvarende 0,6 prosent av lønnsmassen på årsbasis. Lokale forhandlinger skal ha en likelønnsprofil. Lokale forhandlinger skal sluttføres innen 31.10.2010.
  • Det avsettes 2,5 millioner til teknisk vedlikehold av lønnsrammesystemet i henhold til anbefalinger fra Beregningsutvalgets rapport 2/2010.
  • Iverksetting av skift-/turnusreformen med virkning fra 1.1.2011.
  • Andre forhold som kan nevnes, er at en fikk gjennomslag på viktige områder som rett til opparbeidelse av feriepenger ved langvarig sykdom.

Meklingsmannens forslag hadde en økonomisk ramme fra 2009 til 2010 på linje med resultatet i KS-oppgjøret.