Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2010

Tariffområde KA

For første gang gikk et oppgjør i KA til mekling.

På det første møtet i april ble partene enige om å utsette videre forhandlinger til etter oppgjøret i stat/kommune. Unio-forbundene brøt forhandlingene 17. august, og oppgjøret gikk til mekling. Meklingsmannen la fram utkast til skisse 25. september. Skissen ble anbefalt av alle forbundene som var i mekling.

I de siste tariffoppgjørene har alle organisasjonene på arbeidstakersiden blitt enige om et felles krav til KA. Dette var også tilfellet i år. I KA-området har det vært vanlig at resultatet har vært omtrent likt som i KS-området. Det betyr at organisasjonene ikke har tatt med krav som en ikke har fått gjennomslag for i KS.

Felleskravet som ble overlevert KA ved forhandlingsstart var derfor ganske likt resultatet i KS, men med noen viktige forskjeller – som for eksempel kravet om innføring av et 16-årstrinn for lønnsgruppene 1–4 i kapittel 4.

I forhandlingene ble det ikke enighet om å ta inn de endringene som hadde skjedd i KS-området når det gjaldt garantiordningen for de med 20 års ansiennitet eller mer. Dette var umulig for noen forbund å akseptere. På bakgrunn av at alle organisasjonene hadde utarbeidet felles krav under forhandlingene, valgte også Unio-forbundene å ikke akseptere siste forslag fra arbeidsgiver under forhandlingene. Oppgjøret gikk da til mekling. Det er første gang at tariffoppgjøret i dette området har gått til mekling.

MFO og forbund medlem i Akademikerne valgte å akseptere siste tilbud fra KA under forhandlingene.

Meklingsresultat

Av økonomiske tiltak ble det enighet om:

  • Med virkning fra 1. juni 2010 gis et generelt tillegg på kr 2000 til alle ansatte i lønnsgruppe 3.
  • Med virkning fra 1. august 2010 gis et generelt tillegg på 2,1 prosent av den enkeltes grunnlønn per 31. juni 2010, dog minst kr 7100.
  • Det ble gjort endringer i minstelønnssatsene for alle stillingsgruppene tilsvarende det som ble resultatet i KS. Minstelønnssatsene i lønnsgruppe 1–4 er utvidet med et 16-årstrinn.
  • Justering av garantibestemmelsen per 1. august 2010.
  • Det avsettes 0,5 prosent til lokale forhandlinger med virkning per 1. august 2010. Partene skal under de lokale forhandlingene prioritere likelønn, kompetanse og lønnsrelasjoner mellom ledere og dem de er satt til å lede.
  • På grunn av overføring av kapellaner til ny LR 26 i staten, ble det enighet om følgende endringer når det gjelder innplassering av 5226 Prest:
    – Ansiennitetsinnplassering av nyansatte etter 31. juli 2010 skal skje i henhold til statens stige.
    – For de som var ansatt i stillingskode 5226 før 1. august 2010 gjøres innplasseringlønnsberegning som følger: Etter at generelt tillegg er beregnet, avrundes ny lønn til nærmeste lønnstrinn i statens LR 26 alt. 1 og gis med dette tilsvarende fiktiv ansiennitet. Dersom beregningen gir lønnstrinn 57 eller lavere, settes lønnen opp et lønnstrinn.

Meklingsmannens forslag hadde en økonomisk ramme fra 2009 til 2010 på cirka 3,7 prosent.

Vurdering

Innenfor en liten ramme var det positivt at en fikk plass til de samme tilleggene som ble gitt i KS-området, selv om tilleggene blir gitt senere på året. Spesielt var det positivt at en fikk opprettet et 16-årstrinn for lønnsgruppe 1 til 4.

Det å være i mekling i dette området var nytt. Det ble oppfattet som nyttig å få økt forståelse for prosessene under og før mekling.

Ordningen de siste årene med å ha felles krav med de andre organisasjonene bør imidlertid vurderes.

Last ned