Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2009

Tariffområde KA

22. juni ble det enighet i KA-oppgjøret.

Partene hadde det første møtet 21. april, og ble da enige om å utsette videre forhandlinger til etter oppgjøret i stat/kommune. Forhandlingene ble avsluttet 22. juni.

Under tariffoppgjøret i 2008 ble det avtalt et generelt tillegg på 3,0 prosent per 1. mai 2009, samt at minstelønnssatsene skal justeres i samsvar med resultatet i KS-området.

I mellomoppgjøret 2009 hadde organisasjonene på arbeidstakersiden også kommet fram til felles krav til arbeidsgiver. Dette kravet hadde følgende elementer:

  •  Sentrale lønnstiltak for stillinger i kapittel 4, som ble avtalt i 2008, gis til ansatte som er ansatt og/eller har oppnådd 16 års ansiennitet per 30.04.2009.
  •  Det gjøres følgende endringer i minstelønnssatsene for stillinger i kapittel 4 med virkning fra 01.05.2009: Lønnsgruppe 1 – 10 år – heves til kr 290 000 per år.

Pensjon var ikke tema for årets forhandlinger i KA.

Resultat

På bakgrunn av at det fra 2008 til 2009 er registrert en betydelig lønnsglidning, fikk TBS-utvalget i oppdrag å analysere lønnsglidningen i perioden. Sammen med rapporten fra TBS vedr. lønnsglidning skal erfaringene fra kursene høsten 2009 om kompetansekartlegging/lønnspolitikk/lokale forhandlinger behandles i et partssammensatt utvalg innen 1. mars 2009.

Det ble ikke gitt noen økonomiske tillegg.

Vurdering

På bakgrunn av at det i 2008 ble avtalt tillegg for 2009, var det slik som i KS ikke rom for ytterligere tillegg. Med tillegget for 2009 ble det økonomiske rammen i KA-området noe over det som ble avtalt i KS-området.

Ellers var det positivt at vi også i år i la fram krav med de øvrige hovedorganisasjonene på arbeidstakersiden.

Last ned

  • Protokoll