Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2009

Tariffområde HSH

Kari Tangen, leder av Unio HSH.

Unio leverte felleskrav til HSH 25. mai. Forhandlingene var berammet til 16. og 17. juni med 18. juni som reservedag. Forhandlingene ble avsluttet sent på kvelden 16. juni.

Innen HSH-HUK-området har det vært lang tradisjon for å følge resultatet av tariffoppgjørene i offentlig sektor. Siden virksomhetene i HSH-HUK-området produserer helse- og velferdstjenester på vegne av det offentlige, er det viktig at lønns- og arbeidsvilkår på dette området tilsvarer de vilkårene som offentlige ansatte har i tilsvarende virksomheter.

I år ble det forhandlet syv overenskomster: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, utdanning, barnehager, helse og sosiale tjenester m.v., virksomheter (§ 26 og § 27), museer og andre kulturinstitusjoner og høgskoler.

Det økonomiske resultatet i HSH-HUK var tilsvarende resultatet i korresponderende tariffområder i offentlig sektor.

Pensjon mv.

Partene forholder seg til resultatet av meklingen i offentlig sektor, og forutsetter at tilpasninger for virksomheter på HUK-området vil skje tilsvarende det som fremkommer av Riksmeklingsmannens møtebok.

Det nedsettes et partssammensatt utvalg (4 + 4) som skal beskrive om det kan være mulig å være tilknyttet AFP-ordningen i privat sektor i kombinasjon med pensjonsbestemmelser i de ulike HUK-avtalene. Arbeidet skal være ferdig 31.01.2010.

Vurdering

Unio var fornøyd med å ha oppnådd et resultat gjennom forhandlinger og tilfreds med resultatet. Det samlede resultatet er på nivå med de øvrige oppgjørene i offentlig sektor, de såkalte korresponderende områdene. Forhandlingene i HSH-HUK-området er spesielt krevende med tanke på at kravene som fremmes er resultatet fra de korresponderende områdene, forhandlingsrommet blir derfor lite.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1