Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2008

Tariffområde Virke

Kari Tangen. leder av Unio Oslo HSH.

Unio hadde felles kravoversendelse til HSH 30. juni. Forhandlingene var berammet til 26. og 27. august med 28. august som reservedag. Forhandlingene ble avsluttet sent på kvelden 28. august.

Innen HSH/HUK-området har det vært lang tradisjon for å følge resultatet av tariffoppgjørene i offentlig sektor. Siden virksomhetene i HSH/HUK-området produserer helse- og velferdstjenester på vegne av det offentlige, er det viktig at lønns- og arbeidsvilkår på dette området samsvarer med de vilkårene som offentlige ansatte i korresponderende områder. I år ble det forhandlet syv overenskomster: Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, utdanning, barnehager, helse og sosiale tjenester m.v., virksomheter (§ 26 og § 27), museer og andre kulturinstitusjoner og høyskoler.

Resultatet i HSH-HUK var noenlunde i samsvar med resultatet i korresponderende tariffområder. I landsoverenskomstene som korresponderer med statlig sektor fikk man ikke med 0,1 prosent i resirkulerte midler i de lokale forhandlingene. I landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten løste man utfordringen med den lokale potten ved å avsette differansen mellom den totale rammen for virksomheten (6,34 prosent) og kostnadene ved de sentrale tilleggene og justeringene.

Et sentralt tema i oppgjøret var arbeidstidsordningene for fysioterapeuter. Særskilt arbeidstid for fysioterapeuter ble henvist til forhandlinger i den enkelte virksomhet. Partene sentralt skal i forkant av tariffoppgjøret 2010 drøfte hvordan arbeidstidsspørsmålet har blitt håndtert.

Frist for gjennomføringer av lokale forhandlinger for de overenskomster der det er satt av lokal pott, er fastsatt til 15. november 2008.

HSH gjennomfører en felles skoleringsrunde for arbeidsgivere og tillitsvalgte på grunnlag av endringene i overenskomstene. Arbeidstakerorganisasjonene på sentralt nivå er invitert til å delta på konferansene. Unio stiller med representanter på alle konferansene.

Pensjon mv.

Partene viser til at det er nedsatt et felles utvalg i offentlig sektor som skal legge fram innstilling til hvordan offentlig tjenestepensjon, herunder AFP og særaldersgrenser, skal gjennomføres. Partene på HUK-området vil, når innstilling fra utvalget foreligger, drøfte om ytterligere tilpasninger er nødvendig for dette området. Partene er enige om at slike avklaringer foretas under lønnsoppgjøret 2009.

OU-fond

Partene anbefaler at fondsmidler innenfor vedtektene fordeles med like deler til stipend til ansatte, tiltaksmidler som arbeidsgiver kan søke på og avsetning av midler til tillitsvalgtopplæring (arbeidsgiver/arbeidstakersiden fordelt 50/50).

Seniorpolitikk

Arbeidsgiver har ansvaret for at det i løpet av perioden utvikles en seniorpolitisk plattform for virksomheten.

Kompetanse

Behovet for kompetanseheving er erkjent i overenskomstene. Relevant kompetanseheving som virksomhetene har bruk for skal kunne gi et lønnsmessig tillegg på inntil 20 000 kroner for ett års utdanning.

Utvalgsarbeid i perioden

a) Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå både innhold og struktur i Landsoverenskomst for virksomheter. Arbeidet skal være avsluttet innen 31. desember 2009.

b) Det er enighet om at det etableres, som fast ordning for HUK-området, et felles partssammensatt beregningsutvalg som skal bistå partene i forbindelse med lønnsoppgjør.

Vurdering

Unio var fornøyd med å ha oppnådd et resultat gjennom forhandlinger og tilfreds med resultatet. Det samlede resultatet er på nivå med de øvrige oppgjørene i offentlig sektor, de såkalte korresponderende områdene. Forhandlingene i HSH-HUK-området er spesielt krevende siden de syv overenskomstene som korresponderer med tariffområdene Spekter, KS, Oslo og Stat forhandles under ett.

Last ned

  • Protokoll