Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2008

Tariffområde stat

Arne Johannessen, leder av Unio stat.

Hovedtemaene ved årets hovedtariffoppggjør var økonomi (totalt, fordelingsmessig og etterslep), likeverd/likelønn og AFP.

Hovedutfordringene i oppgjøret var å få en økonomisk ramme som omfattet etterslep og framtidige pensjonsordninger. I tillegg var det viktig for Unio at alle de tre lønnselementene skulle brukes: generelt sentralt tillegg, justeringsforhandlinger og lokale forhandlinger.

Oppgjøret startet med felles kravsoverlevering 4. april. Forhandlingene ble brutt 29. april. Meklingen startet 19. mai og hadde frist 22. mai kl. 24.00. Det ble meklet på overtid fram til kl. 21.30 23. mai. Riksmeklingsmannen hadde et forlag til løsning som ble anbefalt av Unio, LO Stat og YS Stat. Akademikerne aksepterte forslaget til løsning på stedet.

For første gang gjennomførte Unio stat en felles uravstemning for alle medlemmene i alle organisasjonene i statlig sektor. Avstemningen var elektronisk, svarprosenten var 57,1 prosent, og av disse svarte 80,6 prosent ja.

Oppgjøret hadde en ramme fra 2007 til 2008 på ca. 6,2 prosent på årsbasis.

Tariffoppgjøret per 1. mai 2008

a) Et generelt sentralt tillegg på hovedlønnstabellen per 1. mai:

  • Lønnstrinn 1–45: kr 16 000
  • Lønnstrinn 46–80: 4,65 prosent
  • Lønnstrinn 81–92: kr 32 000

b) Tabell A ble utvidet med tre trinn på topp fra 92 til 95. Alle spenn ble hevet med to trinn i bunn og topp.

c) De nye godskrivningsreglene i fellesbestemmelsene § 5 A og B ble gjort gjeldende fra 1. mai 2008.

d) Det ble foretatt endringer i forhandlingsstedene per 1. mai 2008.

e) Det ble innført en egen forhandlingshjemmel for å rette opp kjønnsrelaterte lønnsforskjeller.

Justeringsoppgjøret per 1. juli 2008

Justeringsoppgjøret hadde en ramme på 1 prosent per 1. juli med en sentral føring om å prioritere likelønn. Justeringsoppgjøret fikk en god Unio-profil.

Lokale forhandlinger per 1. august 2008

Til lokale forhandlinger ble det satt av en pott på 1,3 prosetn pluss 0,1 prosent i resirkulerte midler per 1. august, med følgende sentrale føring:

  • Kvinner bør få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger enn pro rata tilsier.
  • Utdanningsgrupper som virksomheten har problemer med å rekruttere og beholde skal prioriteres.
  • Arbeidstakere som er i permisjon med lønn skal omfattes av forhandlingene og skal vurderes lønnsmessig.

Andre tema fra forhandlingene

AFP og offentlig tjenestepensjon
Det ble nedsatt et utvalg for å se på krav til AFP og offentlig tjenestepensjon. Gruppen skal særlig vurdere særtrekk ved offentlige tjenestemenn. Gruppen skal avlegge rapport medio februar. AFP/tjenestepensjon vil bli et sentralt tema for forhandlingene i 2009.

HTA 5.9 Seniorpolitiske tiltak
For å motivere eldre arbeidstakere til å stå i jobb utover fylte 62 år, får arbeidstakere rett til åtte dager tjenestefri med lønn per år det året de fyller 62. Arbeidsgiver lokalt kan utvide ordningen med inntil 6 dager per år.

HTA 5.6.1 Medbestemmelse og samarbeidskompetanse
I forrige tariffperiode satte partene av ti millioner kroner til felles opplærings- og utviklingstiltak for å gi partene lokalt en felles forståelse av hovedavtalens intensjoner og lokal lønns- og personalpolitikk. Prosjektet er videreført i denne tariffperioden, og det er avsatt ytterligere 3 millioner.

Vurdering

Unio er tilfreds med at alle de tre lønnselementene ble tatt i bruk ved årets oppgjør. Innenfor den økonomiske rammen som var akseptabel, traff profilen Unios medlemsorganisasjoner godt.

Last ned