Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2008

Tariffområde Oslo kommune

Ellinor Gilberg ledet Unio Oslo kommune i 2008.

Lønnsoppgjøret 2008 i Oslo kommune startet 10. april. Unio og de andre forhandlingssammenslutningene brøt forhandlingene, og oppgjøret gikk til mekling. Etter å ha meklet 47 timer på overtid, forkastet Unio lørdag 24. mai skissen til løsning fra meklingsmannen. Dermed ble det streik også i Oslo kommune. Streiken ble avblåst fredag 6. juni etter at partene ble enige om en tilleggsprotokoll.

Unio gikk inn i hovedtariffoppgjøret i Oslo kommune med disse hovedkravene:

 • Høgskolegruppene og skoleverket må prioriteres i dette oppgjøret. Oppgjøret må ha en økonomisk ramme som sikrer disse gruppene en god lønnsutvikling og kompenserer for mindrelønnsutviklingen i forhold til privat sektor.
 • Oppgjøret må ha en tydelig likelønnsprofil. Likelønnsproblemet er særlig stort for utdanningsgruppene i offentlig sektor.
 • Tariffert inngangslønn for utdanningsgruppene (de laveste lønnsrammealternativene) må komme på nivå med omliggende kommuner og fylkeskommuner.
 • AFP videreføres som en minst like god ordning som i dag.
 • Gode offentlige tjenestepensjonsordninger sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordninger for både uføre- og alderspensjonister.

Og i tillegg krevde Unio:

 • god lønnsutvikling for lederne
 • større likeverd mellom partene i lokale forhandlinger
 • bedre kompensasjon for ubekvem arbeidstid og nattarbeid
 • redusert bruk av deltid og styrket rett til heltid

Meklingsmannens forslag hadde en økonomisk ramme fra 2007 til 2008 på om lag 6,4 prosent på årsbasis og hadde følgende økonomiske elementer:

a) Generelt tillegg på 13 100 kroner, eller 3,4 prosent fra lønnstrinn 45 og oppover, med virkning fra 1. mai 2008.

b) 1,0 prosent på årsbasis til sentrale justeringsforhandlinger med virkning fra 1.mai 2008. Det ble lagt inn føringer om å prioritere utdanningsgruppene, særlig undervisningspersonalet, samt stillinger i de laveste lønnsalternativene i de laveste stillingskodene i justeringspotten.

c) 1,4 prosent på årsbasis til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli 2008 (dvs. 3,0 prosent per dato inkludert resirkulerte midler).

d) Det ble også gjort følgende forbedringer i fellesbestemmelsene:

 • En bedre bestemmelse for å redusere uønsket deltid.
 • Minst en gang i året skal partene drøfte prinsippene for innleie av arbeidskraft og midlertidige stillinger.
 • Bestemmelse om avtalefestet ferie er lagt inn i overenskomsten.
 • Gravide arbeidstakere har fått forbedret sine rettigheter ved risikofylt arbeid eller arbeidsmiljø.
 • Arbeidstakere som har vært ute i fødselspermisjon må fra nå av bare ha gjeninntrådt i arbeidsforholdet for å få lønn under ny permisjon.
 • Bedret rettighet til full lønn under fødselspermisjon. Kravet til opptjening er ikke lenger begrenset til Oslo kommune.
 • All offentlig og privat tjeneste godskrives fullt ut ved ansettelse etter 1. mai 2008.
 • Lørdags- og søndagstillegget økes fra kr 27 til kr 35.

Det ble i årets oppgjør ikke avtalt økonomiske tillegg for 2009.

AFP

Når det gjaldt pensjon, ble partene enige om en AFP-ordning på linje med statlig og kommunal sektor. Det legges opp til at den endelige ordningen med ny AFP blir tema under mellomoppgjøret 2009.

Tilleggsprotokollen

Tilleggsprotokollen har i hovedsak samme elementer som protokollen som det ble enighet om i KS-oppgjøret. En viktig forskjell er imidlertid at i Oslo skal partene analysere lønnsnivå og lønnsutviklingen for utdanningsgruppene i forhold til nærliggende kommuner og fylkeskommuner. Det er også presisert at hvis lønnsutviklingen i Oslo kommune er lavere enn gjennomsnittet totalt sett, skal dette være en del av grunnlaget for lønnsforhandlingene 2009.

For Unio Oslo var det også viktig å få inn forpliktelser rundt gjensidig tillit og likeverdighet mellom partene i de lokale forhandlingene, samt at alle virksomheter i Oslo kommune skal følge retningslinjene i Oslo kommune.

Justeringsoppgjøret per 1. mai 2008

Unio overleverte krav til justeringsoppgjøret 5. september. Kravet bygget på de prioriteringene Unio overleverte Oslo kommune under meklingen.

I justeringsoppgjøret ble Unios grupper i hovedsak prioritert. Unio fikk ett til to lønnstrinn for en rekke grupper. I tillegg fikk Unio innfridd ett av våre hovedkrav knyttet til økte minstelønnssatser (tariffert inngangslønn).

Resultatet sikrer minst like godt lønnsnivå som i omkringliggende nabokommuner og fylkeskommuner, og enkelte grupper vil også ligge over dette.

Vurdering

På bakgrunn meklingsforslaget, streiken, føringene i tilleggsprotokollen og justeringsoppgjøret, der store Unio-grupper ble tilgodesett, er Unio rimelig godt fornøyd med årets hovedoppgjør. I Oslo kommune er det i år betydelige midler som skal fordeles gjennom lokale forhandlinger i bydeler og etater. Resultatet av disse forhandlingene er helt avgjørende for en positiv lønnsutvikling for utdanningsgruppene i Oslo kommune.

Last ned