Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2007

Tariffområde HSH

Forhandlingsleder Kari Tangen i Unio HSH var tilfreds med årets oppgjør.

Unio-forbundene hadde felles kravsoverlevering til HSH 1. juni. Forhandlingene var berammet til 12. og 13. juni. Forhandlingene ble avsluttet 12. juni.

Innen HUK-området (helse, utdanning og kultur) i HSH har det vært lang tradisjon for å følge resultatet av tariffoppgjørene i offentlig sektor. Dette skyldes at virksomhetene i dette området produserer helse-, utdannings- og velferdstjenester på vegne av det offentlige. Det er derfor viktig at lønns- og arbeidsvilkår samsvarer med vilkårene til offentlig ansatte i korresponderende områder. I år ble det forhandlet åtte overenskomster i HUK-området.

Resultat

Det ble enighet om at resultatene i forhandlingene skulle følge samme mal som i de korresponderende, offentlige områdene. Frist for gjennomføring av lokale forhandlinger – der det var satt av lokal pott – var satt til 15. september.

Det ble også enighet om at det skal etableres et partssammensatt utvalg som skal se på utfordringene i HUK-overenskomstene. Utvalget skal være ferdig innen 1. desember 2008.

Vurdering

Unio var fornøyd med å ha oppnådd et resultat gjennom forhandlinger og tilfreds med resultatet. Det samlede resultatet er på nivå med de øvrige oppgjørene i offentlig sektor på korresponderende områder.

Last ned

  • Protokoll