Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2006

Tariffområde stat

Forhandlingsleder for Unio, Arne Johannessen, var blant partene i lønnsoppgjøret i staten som møttes til det første meklingsmøte hos riksmeklingsmann Stein Longva. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Det endelige tilbudet fra staten inneholdt en økonomisk totalramme på 4 prosent. Resultatet innebærer en fordeling på et generelt tillegg (krone/prosent), sentrale justeringsforhandlinger og lokal pott.

Alle får et generelt tillegg på 9 000 kroner opp til lønnstrinn 41. Fra lønnstrinn 41 opp til og med 74, blir det gitt ett prosentvis tillegg på 2,95 prosent. Fra lønnstrinn 75–87, er tillegget på 16 500 kroner.

I tillegg er det satt av 0,5 prosent til et sentralt justeringsoppgjør per 1. juli og 1,75 prosent til lokale lønnsforhandlinger per 1. august. Av de 1,75 prosentene er det 0,1 prosent resirkulerte midler.

Når det gjelder lokale lønnsforhandlinger, er partene enige om at kvinner bør få en større andel av avsetningen til lokale forhandlinger enn pro rata tilsier.

I tillegg kommer følgende punkter:

Økning på ulempetilleggene

Når det gjelder ulempetilleggene ble helgetillegget økt med 5 kroner (fra kr 22 til kr 27).

Seniorpolitiske tiltak

Det er lagt inn seniorpolitiske tiltak i hovedtariffavtalen. Tiltakene består av ulike typer muligheter for ekstra fri for eldre arbeidstakere.

a. for å motivere eldre arbeidstakere til å stå lenger i arbeid, gis tjenestefri med lønn tilsvarende:
– to dager per kalenderår for arbeidstakere som har fylt 62 år
– fem dager per kalenderår for arbeidstakere som har fylt 65 år

b. i tillegg til punkt a kan arbeidsgiver lokalt, etter avtale med tillitsvalgte, etablere ordninger innenfor rammene av:
– tjenestefri med lønn, tilsvarende inntil fire dager per kalenderår for arbeidstakere som har fylt 62 år og inntil sju dager per kalenderår for arbeidstakere som har fylt 65 år
– de retningslinjer som Fornyings- og administrasjonsdepartementet i samråd med hovedsammenslutningene utarbeider

Dersom det lokalt etableres ordninger jf. punkt b, skal disse omfatte alle arbeidstakere. Kommer partene lokalt ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivernes tilbud skal gjelde.

c) Uttak av tjenestefri med lønn foretas enten som hele dager eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver. Alternativt kan det avtales at dagene godtjøres med lønn, jf. § 2, nr. 1.

Det er også positivt at Regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om seniorpolitikk i 2006. Som en del av dette arbeidet, skal partene vurdere tiltak i det statlige tariffområdet som kan motivere seniormedarbeiderne til å stå lenger i arbeid. Dette arbeidet skal være avsluttet innen utgangen av 2007.

Økt boliglån

Grensen for boliglån i Statens pensjonskasse er økt fra 750 000 kroner til 1 250 000 kroner.

Arbeidsgruppe §§ 23 og 24

Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som i tariffperioden gjennomgår fellesbesemmelsene § 23 “Ytelser ved dødsfall – Gruppelivsforsiking” og § 24 “Ytelser ved yrkesskade”, herunder vurdere de krav som er fremmet i hovedtariffoppgjøret. Formålet er en klargjøring og oppdatering av bestemmelsene og kravene. Arbeidsgruppen har frist 31. desember 2007.

Kompetanseutvikling

Det avsettes 30 millioner kroner for å stimulere til forsøks- og utviklingsprosjekter med kompetansetiltak.

Samarbeidskompetanse og medbestemmelse

Det avsettes 10 millioner kroner til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og de tillitsvalgte i samarbeidskompetanse og medbestemmelse, med særlig utgangspunkt i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen i staten.

Systemet er intakt

Det er ikke gjort endringer i forhandlingssystemet. Det er heller ikke nedsatt noen gruppe som skal se på endringer fram til neste tariffoppgjør.

Nye begrep – ingen realitetsendring

Det er gjort en tilpasning til arbeidsmiljøloven ved at begrepet “dag” er skiftet ut med “døgn” og at “ordinær arbeidstid” er byttet til “alminnelig arbeidstid” i hovedtariffavtalen. Disse endringene innebærer ingen realitetsendringer.

Det innebærer heller ingen realitetsendring i § 7 nr. 1 ved at “40 timer” er skiftet til “37,5 timer”.

Inn i tariffområdet

Det er kommet inn nye bestemmelser om virksomheter som skal inn i tariffområdet.

Last ned