Unios tariffhistorie – hovedoppgjøret 2006

Tariffområde KA

Enighet i KA-oppgjøret 2006.

Den 22. juni ble det enighet i hovedtariffoppgjøret mellom KA og Unio-forbundene.
– Forhandlingsutvalget er fornøyd med at resultatet ble på linje med resultatet i kommunal sektor, sier utvalgsleder Leiv Sigmund Hope.

Veksten i minstelønnssatsene i lønnsgruppene 1–4 ble omtrent lik KS-oppgjøret. Den eneste forskjellen er at minstelønnsatsen for personer i lønnsgruppe 4 med 10 års ansiennitet ligger 5000 kroner høyere enn i KS.

Det ble også enighet om at personer med mastergradsutdannelse skal innplasseres i lønnsgruppe 5. Det var da nødvendig å øke minstelønnssatsene i lønnsgruppe 5 mer enn i de andre for å tilpasses minstelønnssatsene i KS-området. Det er imidlertid ennå et gap mellom fremforhandlet resultat i KA-området og minstelønnssatsene for de med mastergrad i KS-området.

– På grunn av høyere glidning og høyere overheng i KA sammenlignet med KS, var det ikke rom for like stor pott til lokale forhandlinger som i KS, forklarer Leiv Sigmund Hope, leder i Unios forhandlingsutvalg i KA.

De viktigste elementene i oppgjøret:

1. Lønn

I) Endringer i 2006

a) Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 2,6 prosent av den enkeltes grunnlønn, minimum 7 500 kroner til alle ansatte i stillinger som omfattes av HTAs kapittel 4, med virkning fra 01.05.2006.

b) Endringer i minstelønn i kapittel 4
Generelt tillegg er inkludert i minstelønn. Virkningstidspunkt er 01.05.2006.


Krav til kompetanse:
Lønnsgruppe 1: Stillinger uten særskilt krav om utdanning.
Lønnsgruppe 2: Fagarbeiderstillinger/tilsvarende fagarbeiderstillinger.
Lønnsgruppe 3: Stillinger med krav om høgskoleutdanning.
Lønnsgruppe 4: Stillinger hvor det kreves utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateket, diakon og kantor fastsatt av Kirkemøtet (før 2007), og for stillinger hvor det kreves høgskoleutdanning med ytterligere spesialutdanning.
Lønnsgruppe 5: Stillinger innen undervisning, diakoni og kirkemusikk hvor det kreves utdanning i samsvar med Tjenesteordningene fastsatt av Kirkemøtet og/eller hvor stillingsinnehaveren i tillegg til kravene i lønnsgr. 4 har relevant utdanning som tilsvarer 2 år fordypning på hovedfag-/diplom-/mastergradsnivå.

c) Lokale forhandlinger etter HTA kapittel 4, punkt 4.1
Det avsettes en pott til lokale forhandlinger på 1,2 prosent per 01.06.2006. Partene lokalt må ta høyde for relasjonsproblematikk knyttet til at ledere og arbeidsledere med direkte lederansvar lønnes høyere enn arbeidstakere de er satt til å lede. Unntak fra dette vil være underordnet som har stilling med selvstendig fagansvar i henhold til Tjenesteordning, særskilt avlønning på grunn av spesial-/spisskompetanse, retrettstilling eller andre særskilte forhold.

II Endringer i 2007

Generelt tillegg
Det gis et generelt tillegg på 7 500 kroner til ansatte i stillinger som omfattes av HTAs kapittel 4 per 01.05.2007.

Minstelønn
Minstelønnssatsene endres med det generelle tillegget fra samme dato.

Fra fellesbestemmelsene

5.2 Lørdags- og søndagstillegg
For ordinært arbeid mellom kl 00.00 lørdag og kl 24.00 søndag betales et tillegg på minst kr 27,00 per arbeidet time.

Det ble også enighet om å opprette to partsammensatte utvalg. Et til å se på vaktordninger og et til å se på seniorpolitikk. Unio-forbundene vil være representert i begge.

Last ned