Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2005

Tariffområde stat

Arne Johannessen, leder av UHO-stat.

Hovedtariffavtalen i staten for perioden 2004–2006 har en reguleringsbestemmelse for annet avtaleår. Medlemsorganisasjonene sendte inn sine spesifikke krav til UHO, og på grunnlag av UHOs tariffkonferanse, medlemsorganisasjonenes krav og styrets overordnede retningslinjer, vedtok forhandlingsutvalget UHO-stat samlede krav.

Oppgjøret startet med utveksling av krav mellom staten og hovedsammenslutningene 20. april 2005.

UHO, LO-stat og YS-stat fortsatte det tariffpolitiske samarbeidet fra oppgjøret 2004, og valgte for første gang i historien å legge fram felles krav ved mellomoppgjøret.

Krav som ble fremmet

a) Alle ansatte tilstås et lønnstrinn på A-tabellen.

b) Alle lønnsrammer heves med to trinn ved 0 års ansiennitet og ett lønnstrinn ved ett års ansiennitet.Alle lønnsspenn heves med 2 lønnstrinn i bunnen.

c) Alle lønnsspenn utvides med 2 lønnstrinn på toppen.

d) Alle stillingskoder som ikke ble justert i bunn ved justeringsoppgjøret 2004 heves med ytterligere ett trinn i bunn.

e) Endringer i punkt 1-4 ovenfor innarbeides i lønnsrammer og spenn med virkning fra 1. mai 2005.

f) Hovedlønnstabellen (A-tab) utvides med 2 lønnstrinn.

Forhandlingene ble avsluttet 29. april med enighet mellom Moderniserings-departementet (MOD) på den ene side og UHO, LO-Stat og YS-Stat på den andre siden. Det ble brudd i forhandlingene med Akademikerne og dette oppgjøret gikk til mekling. Mellom MOD og de andre hovedsammenslutningene ble det enighet om at alle gis 1 lønnstrinns opprykk på hovedlønnstabellen fra 1. mai 2005 eller minimum kr 4000 per år.

I tvisten mellom staten og Akademikerne la Riksmeklingsmannen 26. mai fram en skisse til løsning som begge parter godtok. Meklingsresultatet ga Akademikerne den samme lønnsregulering fra 1. mai som oppgjøret med de øvrige hovedsammenslutningene. Det er nedsatt en arbeidsgruppe mellom staten og Akademikerne som skal utrede visse lønnspolitiske spørsmål knyttet til lokal lønnsfordeling.

MOD har også ført forhandlinger med Norges Ingeniørorganisasjon og Norges Farmaceutiske Forening der partene ble enige om samme løsning som hovedsammenslutningene i staten.

Resultatet av forhandlingene per 1. mai 2005

a) Tabell A – Hovedlønnstabellen.
Endringer i Tabell A framgår av vedlegg.

b) Arbeidstakere i ltr. 1–86 gis 1 ltr. opprykk. Som en følge av dette, foretas følgende endringer: Lønnsspennene heves 1 ltr. i bunn og 1 ltr. på topp.Lønnsrammene tilpasses slik: Alternativ 2, 3 osv. blir alternativ 1, 2 osv.
Nytt alternativ 8 etter samme system. Alternativ 9–21 økes med 1 ltr.

c) I spesiell godskrivingsregel nr. 3, jf. fellesbestemmelsenes § 5, endres ltr. 33 til ltr. 36. Overgangsordning: Arbeidstakere som per 30. april 2005 er tilsatt i en stillingskode med spesiell godskrivingsregel nr. 3, og som per 1. mai 2005 er lønnet i ltr. 35 eller lavere, gis en fiktiv tjenesteansiennitet slik at arbeidstakeren lønnes i ltr. 36 med virkning fra 1. mai 2005.

d) Endringer i forhandlingssteder fremgår av vedlegg.

I etterkant av oppgjøret ble MOD og hovedsammenslutningene – etter påtrykk fra Unio – enige om:
Ved tilsetting fra 1. mai 2005 eller senere som 1017 Stipendiat og 1476 Spesialistkandidat foretas innplassering på ltr. 39, LR 20 alt 1, og det gis tilsvarende fiktiv tjenesteansiennitet.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1