Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2005

Tariffområde KS

Helga Hjetland, leder av UHO-kommune, i samtale med Fagforbundsleder Jan Davidsen. Foto: Bjørn Thunæs / SCANPIX.

Forhandlingene kom i havn uten mekling. UHO oppnådde et akseptabelt resultat, sett i forhold til de trange økonomiske rammene for oppgjøret. Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefalte forbundene å godkjenne resultatet.

Mellomoppgjøret våren 2005 må sees som en forlengelse av hovedtariffoppgjøret i 2004. Temaet for oppgjørene var utelukkende eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. KS-området var det eneste tariffområdet hvor det ble gitt like kronetillegg til medlemmene. Resultatet av mellomoppgjøret har en anslått lønnsvekst fra 2004 til 2005 på om lag 3,4 prosent på årsbasis.

Resultatet

Økonomiske elementer:

  • Generelt tillegg på kr 1000 pluss minstelønnsregulering per 1. januar 2005 (avtalt i 2004).
  • Generelt tillegg på kr 2000 per 1. mai 2005 til alle stillinger som omfattes av HTA kap. 4.
  • Minstelønnssatsene 0 år, 4 år og 8 år i HTA kap. 4b, og 0 år, 4 år, 8 år og 10 år i HTA kap 4c, justeres per 1. mai 2005 med det generelle tillegget per 1. januar 2005 og generelt tillegg per 1. mai 2005.

Dessuten ble partene enige om å nedsette partssammensatt utvalg

  • som skal kartlegge bruken av stillingskoder
  • som skal følge utviklingen i arbeidsmarkedet samt komme med eventuelle forslag som fremmer et seriøst arbeidsliv

Partene ble også enige om å følge opp regjeringens svar på partenes henvendelse om bruk av utdanningsvikariater, og at en i det pågående arbeid i partssammensatte arbeidsgruppe vedrørende statistikk finner omforente løsninger.

Videre ble Pensjonskontoret og styret for TPO bedt om å ha fokus på den videre behandling av St. meld. nr. 12 om modernisert folketrygd, og eventuelle konsekvenser av denne for pensjonsordningene i KS-området.

I forlengelsen av oppgjøret ble det også gjennomført forhandlinger om forbundsvise og generelle særavtaler. Forhandlingene om de generelle særavtalene ble gjennomført av en gruppe fra UHO.

Last ned