Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2003

Tariffområde Oslo kommune

Leder av UHO Oslo kommune, Ellinor Gilberg.

Ved mellomoppgjøret 2003 ble forhandlingsstart utsatt fordi samtlige hovedsammenslutninger protesterte mot Oslo kommunes brudd på omforente prosedyreregler i forbindelse med omorganiseringene i kommunen.

Krav ble derfor først utvekslet mellom partene 29. april. UHO bygget på UHOs tariffpolitiske uttalelse og krevde bant annet:

Økonomiske krav

UHO forutsetter at den lønnsmessige snuoperasjonen videreføres slik at utdanningsgruppenes mindrelønnsutvikling kompenseres, og at det gjennom årets oppgjør skjer en ytterligere utjevning av lønnsforskjellene mellom kvinnedominerte og mannsdominerte grupper.

For at Oslo kommune skal kunne rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft krever UHO at man gjennom målrettede tiltak etablerer konkurransedyktig lønn for utdanningsgruppene. UHO kommer tilbake til en nærmere konkretisering av disse tiltakene.

Likestillingskrav

For å sikre faglig kompetanse i Oslo kommune:
Likestillingsombudet peker på at der det er knapphet på kvinnedominert arbeidskraft, reduseres kompetansekravene. Ved tilsvarende situasjon for mannsdominerte grupper, heves lønna. I tillegg til at dette er et alvorlig likelønnsproblem representerer dette en trussel mot den faglige kvaliteten på de tjenester som tilbys i helse-, omsorgs-, barnehage- og utdanningssektoren. UHO krever at partene iverksetter en kartlegging av den situasjonen Likestillingsombudet påpeker.

UHO krever at det iverksettes tiltak som hindrer reduksjon av kompetansekrav til stillinger i ovennevnte sektorer.

Kravene ble konkretisert i UHOs krav nr. 2 30. april. I forhandlingene la Oslo kommune kun fram et tilbud om en reforhandlingsklausul lik den som ble gitt i statsoppgjøret. Forhandlingsutvalget oppfattet dette som en ren provokasjon fra kommunen. På bakgrunn av at lønnsstatistikk og overheng i Oslo kommune tilsa at det måtte ligge lønnstillegg for arbeidstakerne i kommunen, gikk samtlige forhandlingssammenslutninger til brudd i forhandlingene.

Mekling og løsning

Meklingen startet 9. mai og ble avsluttet natt til 21. mai. Oslo kommune måtte gi mye i meklingen. Resultatet ble at det ble gitt varierende lønnstillegg på lønnstabellen. Minstelønn i Oslo ble hevet til ltr. 9 (kr 197 230) per 1. mai 2003. For ltr. 10–21 ble det gitt et generelt tillegg på kr 3000 per år. Mellom ltr. 22 og ltr. 40 ble det gitt lønnstillegg varierende mellom kr 3300 og kr 6600 per år (varierende fra 1,3 i ltr. 22 til 2,4 prosent i ltr. 30 – deretter synkende til 1,0 prosent i ltr. 40), mens det for ltr. 41 ble gitt et prosentvist tillegg på ca. 0,9 prosent.

UHO fikk også gjennomslag for et partssammensatt utvalg ”for i fellesskap å identifisere de utfordringer Oslo kommune står overfor for å oppnå likelønn mellom kvinner og menn”, samt at det skal iverksettes prøveordninger for å redusere bruken av uønsket deltid.

Med bakgrunn i at de differensierte lønnstillegg gitt mellom ltr. 22 og ltr. 40 i særlig grad traff UHOs medlemsgrupper på en god måte, anbefalte forhandlingsutvalget enstemmig meklingsresultatet.

Last ned

  • Protokoll
  • Unios krav 1