Unios tariffhistorie – mellomoppgjøret 2003

Tariffområde KS

Leder av UHO-Kommune, Laila-Brith Josefsen (bak til venstre).

Forhandlingene kom i havn uten mekling. Et enstemmig forhandlingsutvalg anbefalte forbundene å godkjenne resultatet.

UHO-Ks rolle i oppgjøret bar preg av å ha en mer aktiv og konstruktiv rolle både i forkant og under forhandlingene. KS opplevde UHO som en viktig aktør og medspiller i forhandlingene, noe som ikke minst var med på å prege det endelige resultat. Vi brukte mindre tid på diskusjoner om mulige alliansepartnere – mer tid til handling

Resultatmessig, bedømt ut fra de aktuelle rammebetingelsene som økonomi og det inntektspolitiske samarbeidet hadde satt, oppnådde vi det som var mulig. Ikke minst fikk vi satt en rekke problemstillinger på dagsordenen gjennom oppnevning av viktige utvalg. Gjennom disse utvalgene er det lagt et godt grunnlag for hovedtariffoppgjøret 2004.

Resultatet

Økonomi: Det ble enighet om en protokolltilførsel med en garantibestemmelse tilsvarende som i staten.

Likelønn: TBSK ble utvidet og fikk et utvidet mandat som dekket mye av UHOs krav under likelønn. De skal blant annet framskaffe nødvendig tallmateriale og foreslå nødvendige tiltak i forbindelse med tariffoppgjøret 2004.

Deltid og inkluderende arbeidsliv: Det var enighet om å opprette et partssammensatt utvalg og å starte opp et forprosjekt og å stimulere til iverksetting av lokale tiltak.

Pensjon: Det var enighet om å opprette et partssammensatt utvalg som bant annet skal se på problemstillinger knyttet til KLP.

Lavtlønnsgaranti: Det var enighet om å et partssammensatt utvalg for å utrede lavtlønnsgaranti.

OU: Det var enighet om å opprette og foreta trekk til et OU-fond.

Overføring av forhandlingsansvaret for undervisningspersonalet: Det var enighet om at KS skal ha en løpende dialog med partene.

Last ned