Lønnsoppgjøret 2022: Unio kommune

Steffen Handal er leder av Unio kommune. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forhandlingsleder i Unio kommune, Steffen Handal, er helt klar: – I årets lønnsoppgjør må den økonomiske rammen i offentlig sektor være høyere enn frontfaget og i privat sektor!

Publisert: 4. februar 2022

Handal er forhandlingsleder i Unio kommune og skal også i år lede forhandlingene på vegne av 137 000 arbeidstakere i kommunesektoren. Gjennom to år med pandemi mener Handal mange virkelig har fått øynene opp for den viktige betydningen Unios medlemsgrupper har.

– Lærere i skoler og barnehager, bibliotekarer, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre helsearbeidere i kommunesektoren har virkelig vist hvor uunnværlige vi er for fellesskapet og for samfunnet, sier Handal.

– Streiken var viktig

Unio hadde i fjorårets mellomoppgjør en ambisjon om å starte et lønnsløft for sine grupper. Det målet nådde vi dessverre ikke. Derimot havnet vi i streik og rikslønnsnemd.

– Streiken var viktig, og den skapte forståelse for vår sak. Men streiken løste på ingen måte den alvorlige krisen som samfunnet står i, mener Handal.

Han etterlyser høyere ambisjoner.

– Kommunesektoren klarer ikke å rekruttere nok kvalifiserte profesjonsutøvere. Det er et problem.

– Det burde vært kø av folk som vil inn i våre yrker. Altfor mange dyktige folk går til privat sektor, sier forhandlingslederen, som mener at vi må se årets oppgjør i et lengre tidsperspektiv.

Unio mener at utfordringene foran dette oppgjøret et todelt:

For det første viser lønnsstatistikken tydelig at ansatte i offentlig sektor har fått lavere lønnstillegg enn ansatte i privat sektor i pandemiårene. Det er snakk om et samlet lønnsetterslep for de to siste årene på mellom 0,5 og 1 prosentpoeng.

For det andre har en solid prisvekst «spist av lommeboka» til folk.

– Dette betyr at ramma i offentlig sektor må opp ved dette oppgjøret. Den må være høyere enn i privat sektor og i frontfaget, understreker Handal.

Mener ny praktisering av frontfaget er nødvendig

Unio vedtok nylig et krav om frontfagsmodellen skal praktiseres slik den var opprinnelig ment: At en troverdig ramme fra industrien danner en norm, og ikke et underestimert tak for hele offentlig sektor.

– Dette er nødvendig hvis høyskolegruppene i kommunal sektor skal ta igjen noe av det vi har tapt lønnsmessig gjennom to år med pandemi, sier Handal.
Han mener at regjeringen og arbeidsgiversiden må akseptere en høyere økonomisk ramme for lønnsoppgjøret i kommunal sektor i år, og at den tar høyde for etterslepet den har hatt i forhold til industrien.

Les mer om Unio kommune