Lønnsoppgjøret 2022: Unio KA

Gun Hafsaas er leder av Unio KA. Foto: Presteforeningen

– I KA forventer vi et resultat på minst samme nivå som sammenliknbare tariffområder. Dette henger blant annet sammen med de rekrutteringsutfordringene vi ser for utdanningsgruppene i kirken. Det er viktig at kirkelig sektor holder tritt med lønnsutviklingen i offentlig sektor, påpeker Gun Hafsaas, Unio KAs forhandlingsleder.

Publisert: 9. februar 2022

Årets tariffoppgjør vil i tillegg bære preg av meklingsløsningen etter 2020-oppgjøret. Der ble partene enige om å sette ned to partssammensatte utvalg som jobber med et mer enhetlig lønnssystem i KA.

I dag er det et todelt lønnssystem i KA. Prestene, sammen med ansatte i den nasjonale og regionale kirkeorganisasjonen, har et system som baserer seg på bestemmelser som gjaldt i staten da kirken ble skilt ut som eget rettssubjekt i 2017. De lokale medarbeiderne som er ansatt i de kirkelige fellesrådene har på sin side et avtaleverk som ligner kommunenes.

Det ene partssammensatte utvalget jobber med å finne løsninger for å harmonisere satsene for tilleggslønn for arbeid på særskilte tidspunkt. Det andre utvalget jobber med harmonisering av de to ulike lønnssystemene. Fristen for disse utvalgene er 1. mars 2022.

– Resultatene fra utvalgene vil nok prege forhandlingene i år. For Unio-forbundene i tariffområde KA er det avgjørende at en eventuell harmonisering ikke svekker dagens lønnsnivå, og at den sikrer en god lønnsutvikling framover, forteller forhandlingsleder Gun Hafsaas.

Partene i KA starter vanligvis tarifforhandlinger når de største offentlige tariffområdene (spesielt KS og stat) er avsluttet.

Les mer om Unio KA