Unios politikk

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Unio er en partipolitisk uavhengig organisasjon som supplerer og forsterker medlemsorganisasjonene og har følgende hovedmål:

  • å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre faglig autonomi og innflytelse, full
    sysselsetting, jobbsikkerhet, likelønn og økonomisk og sosial trygghet
  • å styrke utdanning, kunnskap, forskning og kompetanse i arbeidsliv og samfunn
  • å sikre og videreutvikle velferdsstaten, samfunnets fellesverdier og et bærekraftig samfunn
  • å styrke fagbevegelsens innflytelse på nasjonal og internasjonal politikk og samfunnsutvikling

Visjoner og verdier

Unio skal være en sterk og ambisiøs samfunnsaktør som skal prege den politiske dagsordenen. Unio vil spille en aktiv rolle for å sikre og videreutvikle velferdsstaten og samfunnets fellesverdier. Dette innebærer også å fornye og videreutvikle vår rolle og våre strategier for innflytelse. Unio representerer kompetanse på sentrale samfunnsområder og skal gjennom dette være en pådriver for videreutvikling av framtidens arbeidsliv og samfunn. Unio vil videreutvikle potensialet for fagorganisering som strategi for faglig innflytelse. Unio og medlemsorganisasjonene skal sikre gjennomslag og innflytelse gjennom samordning av medlemsorganisasjonenes syn og fleksibel utnyttelse av ressurser og ekspertise.

Unio-organisasjonenes medlemmer representerer profesjoner som sikrer kvaliteten i offentlige tjenester. Disse tjenestene er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle et demokratisk samfunn. Unio vil verne og videreutvikle trepartssamarbeidet i den norske modellen. En demokratisk og bærekraftig samfunnsutvikling som gir samfunnssikkerhet, velferd og trygghet er et mål i seg selv og et grunnlag for verdiskaping. Et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet både sentralt og lokalt er en forutsetning for faglig kvalitetssikring og hensiktsmessig ressursbruk. Unio mener at arbeidstakeres rettigheter best ivaretas gjennom kollektive avtaler.

Unio skal være en forsvarer av verdiene likeverd, solidaritet og frihet. Dette innebærer like rettigheter og muligheter for alle uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, politisk syn og religion. Religion og livssyn er bærere av sentrale samfunnsverdier. Å fremme likeverd krever solidaritet mellom ulike grupper, kulturer og generasjoner nasjonalt og internasjonalt. Unio skal være en tydelig forkjemper for faglige rettigheter og andre menneskerettigheter. Unio skal være en strategisk samarbeidspartner for oppnåelse av globale bærekraftsmål.

Ragnhild Lied
leiar